فریدون ندایی

خانم ندایی : رجوی بداند بدنبال فرزندم باز هم خواهم آمد (+ خیانت عین خدمت است؟!)

خانم ندایی : رجوی بداند بدنبال فرزندم باز هم خواهم آمد (+ خیانت عین خدمت است؟!) حسینی، تهران و سعید آذربایجان شرقی، انجمن نجات، هجدهم...