عباس فنودی ـ پدر زهرا فنودی

مصاحبه با آقای عباس فنودی (پدر زهرا فنودی در کمپ عراق)

مصاحبه با آقای عباس فنودی (پدر زهرا فنودی در کمپ عراق) نیم نگاه، بیست و چهارم دسامبر ۲۰۱۵:… منشور جهانی حقوق بشر تصریح و تاکید دارد...