حسن راهنما

نامه ای از پدری رنج کشیده از فراق فرزندش،حسن راهنما اسیر در فرقه مجاهدین

امیدوارم تو هم روزی به آلبانی بروی ومن بتوانم در آنجا برای ملاقات بیایم وحق پدری را انجام بدهم ویا حداقل با یک تماس...