حزب توده

نگاهی به تاریخ ـ سحرگاه خون!

سازمان افسران در يك سال پس از كودتا به عنوان پوشش و محافظى قدرتمند براى اعضاى باقى مانده حزب در ايران عمل كرد و...