خانه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی

محمد حسین سبحانی : کودکان خاکستری

البته مورد بالا ، تنها یکی از اشکال سؤاستفاده از کودکان می باشد. آنچه که نقش مبنایی و محوری دارد، خاکستری کردن کودکان در...