پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی

0
1908

صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا به اداره مرزبانی می بریم و بعد آنجا آزاد می کنیم وباید الان باما بیایی.! بعد از حرکت دواکیپ شده بودند و اکیپی برای رد گم کنی از جاده اصلی حرکت کرده بود و اکیپ اصلی که احسان راهمراه خود داشت از یک جاده فرعی و نامعقول که تقریبا صعب العبور است احسان را برده بود اما به جایی که گفته بودند بلکه به سمت مرز یونان و از مسیرهای فرعی از چند شهر عبور و به مرز آلبانی بایونان برده بودنددر آنجا اورا از مرز عبور داده و بعد از طی چند کیلومتر اورا رها کرده بودند. دوستان آلبانیایی سریعا به سفارت یونان اطلاع و سفارت یونان گفته بود که این کار غیر قانونی است و ما قبول نخواهیم کرد. احسان بیدی خودرا به منطقه بین مرزی رسانده بود و چندین ساعت آنجابود که در آنجا از طرف تعدادی از افراد که در جنگلها آنجا بیرون آمدند موردحمله و وسایل او غارت شد البته احسان به آنها گفته بود هرجه می خواهید ببرید و مهم اینکه به خود احسان آسیبی نرسید. بعد از چند ساعت که پلیس یونان حرکاتی را شروع وپلیس آلبانی هم فهمده بود که تعدادی خبرنگار در راه هستند که از صحنه دیدن کرده و گزارش تهیه کنند، با مرکز تماس گرفتند که به آنها گفته شده بود که اورا برگردانید و به او بگویید که اشتباه شده است و فردای انروز اورا به تیرانا برگرانده و آزاد کردند. یکبار دیگرتوطئه  فرقه رجوی در رابطه با اعضای جداشده از مجاهدین خلق در البانی نقش بر آب  شد و اینبارهم تیرش به سنگ خورد و بوروکور سرجایش نشست

پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی 

وقتی که سیاست دولت آلبانی گروگان «فرقه رجوی ولابی های آمریکایی اش» می شود!

تیرانا ، تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.08.2020

پیروزی اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی بر فرقه رجوی و بازگشت احسان بیدی به تیرانا ـ آلبانی نشان از توان ، قدرت و اراده آنها برای روشنگری هر چه بیشتر علیه رجوی و فرقه مافیایی مجاهدین خلق  می باشد. شاید درس عبرتی هم باشد برای آن بخش از باند فاسد در درون دولت آلبانی که برای گرفتن ” پول خون ” تلاش می کند که ضربه گیر خیانت ها و جنایت ها و توطئه های فرقه مجاهدین خلق باشد.

Azadi ehsan Bidid-Albania2

اما دراینکه فرقه رجوی برعلیه جداشدگان از این فرقه توطئه میکند شکی نیست و همه اینرا میدانند و خود فرقه هم باتمام توانا دنبال آزار و اذیت این جدا شدگان است و خودشان هم به این اذعان دارند ولی نعل وارونه زده و با آسمان را به ریسمان بافته و با تهمت وافترا و نسبت دادن نفرات به جاهای موهوم ذهنی و جاهایی که از آنها وحشت دارند تلاش دارند که این کار ضد انسانی خودشان راتوجیه کنند.

پرواضح است که وجود این جدا شدگان بدلائل مختلف خاری در چشم این فرقه ضدملی است.

اولین دلیل اینکه هرکدام از این جدا شدگان سند ورشکستگی خط و خطوط این فرقه است چون هرکدام از این جدا شدگان با عشق و امید هایی به این فرقه پیوسته و اعتقاد کامل داشتند ولی در طی زمان برآنان مسلم شد که این فرقه هیچ اعتقادی به ملت ایران نداشته؛ بلکه برعکش همه اعمالش برخلاف مصالح ملت و کارش مزدور بیگانکان است.

دوم اینکه این جدا شدگان شاهدان عینی پوچ بودن ادعاها و مخصوصا بزرگترین دروع آنان یعنی انقلاب باصطلاح ایدئولوژیک است و وجودشان در اروپا بخصوص تیرانا مردم را نسبت به ماهیت پلید این فرقه هرروز بیشتر آگاه می کند و مشتشان را وامی کند. و دلایل دیکر و بی شمار که این فرقه چشم دیدن این جداشدگان راندارد و نمی خواهد کسی ازآنان در اینجا بماند.

Azadi ehsan Bidid-Albania

اگرچه این فرقه دوست ندارد هیچ کس حتی آنهایی که هنوزاز این فرقه مستمری می گیرند در اینجا بماند امااگرکسی چیزی نگوید و سکوت کند فرق می کند ولی کسی که حرف می زند خب بحث دیگری است.

حالاکه فرقه دنبال توطئه و پرونده سازی برای این جداشدگان است در این راستا سال گذشته با کمک بخش فاسد دستگاه امنیتی این کشور برعلیه یکی از این جداشدگان بنام احسان بیدی، توطئه ای سرهم کرد و اورا بزندان انداختند که نیاز به شرح مفصل در جای دیگر است.

اما نکته مهم اینکه بعد یکسال که دیگر نمی توانستند بیش از این اورا نگه دارد و طبق قانون خودشان باید اورا آزاد می کردن از چند روز پیش فرقه خیانتکاررا کمک لابی آمریکایش دولت اینجا را تحت فشار گذاشته بودند که او باید از این کشوراخراج شود وعلیرغم میل دولت اینجا، طرح نماینده سفارت آمریکا بهمراه فرقه این بود وبه دولت اینجا گفته شده بود که اورا سوار یک هواپیما کرده و به استانبول بفرستند و آنجا ولش کنند که نتواند برگردد و اگر هم برگشت تحت عنوان ورود غیر قانونی می شود اورا گرفت و با او بشدت برخوردکرد. اما وقتی سفارت ترکیه از طریق افراد شریف آلبانیایی آگاه شد و اینکار را نپذیرفت آنها طرح وحشیانه و ضدبشری دیگری به اجرا در آورند.

Azadi ehsan Bidid-Albania3

صبح روزی که همه منتظر آزاد شدن احسان بودند(«پنجشنبه 23 مرداد مصادف با 13 اوت») پلیس به او گفته بود که آماده باش که می خواهیم تورا آزاد کنیم! وقتی که خواسته بودند که اورا سوار کنند اواصرار کرده بود که دوستان من می آیند و باید وسایلم را هم آماده کنم که ببرم وقتی که پلیس فهمیده بود گفته بود قبول وسایل را بیاور ولی ما ترا به اداره مرزبانی می بریم و بعد آنجا آزاد می کنیم وباید الان باما بیایی.! بعد از حرکت دواکیپ شده بودند و اکیپی برای رد گم کنی از جاده اصلی حرکت کرده بود و اکیپ اصلی که احسان راهمراه خود داشت از یک جاده فرعی و نامعقول که تقریبا صعب العبور است احسان را برده بود اما به جایی که گفته بودند بلکه به سمت مرز یونان و از مسیرهای فرعی از چند شهر عبور و به مرز آلبانی بایونان برده بودنددر آنجا اورا از مرز عبور داده و بعد از طی چند کیلومتر اورا رها کرده بودند. دوستان آلبانیایی سریعا به سفارت یونان اطلاع و سفارت یونان گفته بود که این کار غیر قانونی است و ما قبول نخواهیم کرد.

Azadi ehsan Bidid-Albania5

احسان بیدی خودرا به منطقه بین مرزی رسانده بود و چندین ساعت آنجابود که در آنجا از طرف تعدادی از افراد که در جنگلها آنجا بیرون آمدند موردحمله و وسایل او غارت شد البته احسان به آنها گفته بود هرجه می خواهید ببرید و مهم اینکه به خود احسان آسیبی نرسید. بعد از چند ساعت که پلیس یونان حرکاتی را شروع وپلیس آلبانی هم فهمده بود که تعدادی خبرنگار در راه هستند که از صحنه دیدن کرده و گزارش تهیه کنند، با مرکز تماس گرفتند که به آنها گفته شده بود که اورا برگردانید و به او بگویید که اشتباه شده است و فردای انروز اورا به تیرانا برگرانده و آزاد کردند.

یکبار دیگرتوطئه  فرقه رجوی در رابطه با اعضای جداشده از مجاهدین خلق در البانی نقش بر آب  شد و اینبارهم تیرش به سنگ خورد و بوروکور سرجایش نشست.

Azadi ehsan Bidid-Albania4

 

——————————————————————————-

Albania-Ehsan Bidi-260-410

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی عمل ضد حقوق بشری مقامات آلبانی را در قبال آقای احسان بیدی محکوم می کنند

روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است. اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی این عمل ضد حقوق بشری مقامات آلبانی را در قبال آقای احسان بیدی محکوم می کنند و یادآوری می کنند که اعضای جداشده در آلبانی که هر کدام پانزده تا سی سال سابقه تشکیلاتی در سازمان مجاهدین خلق داشته اند و طی سال ها  شدیدترین شکنجه های روحی و روانی را در فرقه مجاهدین خلق با  همه وجود حس و تجربه کرده اند، همچنان  بعد از آزادی از تاریکخانه های فرقه مجاهدین خلق  به مبرم ترین وظیفه انسانی و اخلاقی خود اقدام خواهند کرد و رجوی از چنین عزم و اراده ای وحشت دارد. رجوی ها فراموش کرده اند که دیگر نمی توانند در دنیای پیشرفته کنونی  همچنان تاریکخانه فرقه را از نگاه افکار عمومی پنهان نگاه دارند، مقامات آلبانی نیز راهی جز این ندارند که این حق انسانی برای اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق به رسمیت بشناسد و حقوق یک پناهنده سیاسی را برای همه آنان طبق کنوانسیون های بین المللی به رسمیت بشناسد و درهمین راستا باید در مورد وضعیت فعلی آقای احسان بیدی در مرز یونان و حقوق نقض شده ایشان پاسخگو باشد.

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی  عمل ضد حقوق بشری مقامات آلبانی را در قبال آقای احسان بیدی محکوم می کنند

محمد سیدی ، تیرانا ، تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 14.08.2020

مطلع شده ایم که متاسفانه آقای احسان بیدی یکی از اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی در حالیکه اقامت ده ساله معتبر در آلبانی داشته ، با دسیسه های فرقه مجاهدین خلق و رشوه به مقامات ذیربط آلبانی به محل نامعلومی در مرز یونان منتقل و رها شده است .

لازم به یادآوری است که یکسال قبل آقای احسان بیدی توسط پلیس مورد بی احترامی، دستگیر و به زندان منتقل شده بود، و در یکسال گذشته به وکیل یا هرگونه مشاوره قانونی دسترسی نداشته است. این در حالیست که  باید به مقامات مسئول در آلبانی تذکر داد که آقای احسان بیدی مدت 7 سال در کشور شما زندگی کرده ، دارای برگه اقامت ۱۰ساله از دولت آلبانی بوده و بر طبق تمامی معیارهای بین المللی پناهنده محسوب می شده و می بایست حقوق یک پناهنده سیاسی برای او رعایت می شده است، اما چرا اینگونه نبوده است؟ بدون شک او بعنوان انسان حق داشته و دارد که بداند چرا یکسال در بازداشت خانگی بوده است و چرا وی را هم اکنون در مرز یونان رها کرده اید؟

ehsan Bidi 3- 260-410

روشن است که مقامات آلبانیایی دخیل در بازداشت و آواره کردن آقای بیدی در مرز یونان سناریوی فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را اجرا کرده اند ، چرا که وحشت رجوی از حضور اعضای نجات یافته از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی دلایل روشن و مشخصی دارد که با بود و نبود تشکیلات مافیایی این فرقه مافیایی در آلبانی پیوند خورده است.

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی این عمل ضد حقوق بشری مقامات آلبانی را در قبال آقای احسان بیدی محکوم می کنند و یادآوری می کنند که اعضای جداشده در آلبانی که هر کدام پانزده تا سی سال سابقه تشکیلاتی در سازمان مجاهدین خلق داشته اند و طی سال ها  شدیدترین شکنجه های روحی و روانی را در فرقه مجاهدین خلق با  همه وجود حس و تجربه کرده اند، همچنان  بعد از آزادی از تاریکخانه های فرقه مجاهدین خلق  به مبرم ترین وظیفه انسانی و اخلاقی خود اقدام خواهند کرد و رجوی از چنین عزم و اراده ای وحشت دارد. رجوی ها فراموش کرده اند که دیگر نمی توانند در دنیای پیشرفته کنونی  همچنان تاریکخانه فرقه را از نگاه افکار عمومی پنهان نگاه دارند، مقامات آلبانی نیز راهی جز این ندارند که این حق انسانی برای اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق به رسمیت بشناسد و حقوق یک پناهنده سیاسی را برای همه آنان طبق کنوانسیون های بین المللی به رسمیت بشناسد و درهمین راستا باید در مورد وضعیت فعلی آقای احسان بیدی در مرز یونان و حقوق نقض شده ایشان پاسخگو باشد.

iran-azadi-albania

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Albania-Ehsan Bidi-260-410

توطئه علیه احسان بیدی نمونه ای از معضل اتحادیه اروپا با آلبانی است

زیرا تحمل هیچگونه منتقد و مخالف را ندارند، برخورد با خانواده های اعضای خودشان در مقابل زندان اشرف در عراق خود گویاترین نمونه دیکتاتوری این فرقه و سرانش می باشد، […]

Rajavi-Saddam 260-410

احسان بیدی : رجوی ماهیتابه به دست به امید تخم زیر کرکس های سیاه می دود

مریم رجوی این سیمرغ مزدورنشان نیز در عمل نشان داده که  توان نشست و برخواست بر قله های خفت و خواری و وطن فورشی را دارد، یکبار با اربابان آمریکایی ، […]

unhcr-logo 260-410

نامه سرگشاده آقای احسان بیدی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگان

گفته شده است تا پایان مارس ۲۰۱۹ علاوه بر ندادن کمک هزینه مالی، تمامی خدمات اجتماعی و مدنی از ما سلب میشود که دقیقا همین اتفاق افتاده است. طبق گفته های […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: “مرحوم مسعود رجوی” در قبر پیام را گرفته است

در همین نشست های ذکر شده در آلبانی  که با حضور مریم رجوی تشکیل شده بود ، یکی از اعضای تشکیلات سازمان مجاهدین  که براساس رده بندی در فرقه مجاهدین […]

Albania-Ehsan Bidi-260-410

احسان بیدی: آنچه بر فرقه مجاهدین خلق در سال 1397 گذشت

یعنی  مریم رجوی درسال 97  از مرز جنون و خودفروختگی عبور کرد و علنا از تحریم های جنگ طلبان آمریکایی برعلیه مردم ایران و فشارمظاعف بر روی شانه های آنها حمایت کرد تا جاییکه  حتی […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: مفهوم ” کپسول زمان ” در فرقه مجاهدین خلق از نگاه نشریه آلمانی اشپیگل

حتما باخبر شدید که نشریه معتبر آلمانی اشپیگل با تهیه گزارشی از زوایایی پنهان ، هر چند برای ما آشکار،  مقر فرقه مجاهدین خلق به نام ” زندان اشرف 3 ” پرده برداشت و  […]

Roald Næss-Against-Mojahedin-Khalq-Maryam-Rajavi-terrorism 260-410

نامه آقای احسان بیدی به آقای ” رولد نس” سفیر سابق نروژ در ایران

مسعود رجوی و مریم رجوی برای ارتقای ساختار فرقه گرایانه مجاهدین خلق خیمه شب بازی تحت عنوان ” انقلاب ایدئولوژیک ” را راه اندازی کردند تا اعضای سازمان را مجبور […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: ترک برداشتن زندان اشرف 3 (زندان مجاهدین خلق در آلبانی) با روشنگری رسانه های بین المللی

اولین اتفاق آمدن پدر و مادر سمیه محمدی به آلبانی بود که بخوبی اگاه هستید که فرقه رجوی با تلاش مذبوحانه، شانتاژ و گسیل دسته چماقدار تروریست خود تلاش کردند […]

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید