قابل توجه مرید مسعود رجوی! او بجای مرتب کردن ابرو، چشم مجاهدین را کور کرد!

0
1256

اینکه شرایط خطیر است، حرفی در آن نیست وارزش اشاره ی تو شبیه اظهار نظر آن شیخی است که شیره را خورد گفت شیرین است! اما قسمت دوم سخنانت دروغ ویا متوهمانه است وباند رجوی عددی نیست که بتواند تاثیرات مثبت یا منفی بر روند امور جاری ایران بگذارد وتاکنون تمام فداکاری های انجام شده ازطرف اعضای عادی این تشکل فرقوی ، درراه خاموش کردن عطش بوالهوسی های رجوی بوده است و اگر مردم اهمیتی باین موضوع نمیدهند، خانواده ها که گرفتار این فدا شدن ها گردیدند، اعتراض سرسختانه ای باین فدا شدن ها دارند. بازهم :

” خانم مریم رجوی در مورد غبار‌زدایی تاریخی از اسلام توسط حنیف نژاد بدرستی گفته است : «تاریخ گواه است و همه می‌دانیم که این حنیف بود که نهج البلاغه و سخنرانی‌ها و کلام حضرت علی را از تاریکخانه‌ها بیرون کشید و در میدان عمل زینت مبارزه انقلابی کرد “.

 برابر اظهارات آقای محمد حسین سبحانی که درمصاحبه باآقای جواد فیروزمند ( هردو جداشده وعضو سابق شورای مرکزی سازمان) ، مجاهدین خلق تنها عبارت های گزینشی از نهج البلاغه و … انتخاب کرده و آنرا درراستای منافعی که اغلب مال رهبر است ، بکار میبرند وگرنه مردم قبل ازاینکه مجاهد ویا گروه حنیف نژاد بوجود آمده باشد ، نهج البلاغه را میشناختند وروحانیون و کارشناسان غیر معمم دینی ، اطلاعات صدبار بیشتر از حنیف داشته و دارند.

مسعود رجوی بجای مرتب کردن ابرو، چشم مجاهدین را کور کرد!

نظری اجمالی برنوشته این پیر مرید رجوی

حمید تبریزی ـ 14.07.2020

Roudi ke az sar cheshme gelaloud boud-Mojahedin khalgh3

مسعود رجوی بجای مرتب کردن ابرو، چشم مجاهدین را کور کرد!

نظری اجمالی برنوشته این پیر مرید رجوی

حمید تبریزی ـ 14.07.2020

او ابراهیم مازندرانی نام دارد وبه گفته ی خودش دردهه ی هشتم عمر خود قرار دارد.

هدف او از نوشتن این مقاله ی 5 صفحه ای که من تنها صفحه ای ازآنرا انتخاب کرده و ملاحظاتی برآ ن مینویسم، ثابت کردن بی همتایی مجاهدین ، قدیس جلوه دادن محمد حنیف نژاد که حداکثر در دسته ی دوم روشنفکران دهه ی 50-1340 قرار داشت والبته این بمعنای آن نیست که جان فدا کردن او در راهی که فکرمیکرد برای کوتاه کردن دست امپریالیزم آمریکاست ، مورد ارج گذاری قرار نگیرد.

او نوشته است :

” میهن ما هم اکنون در شرایط بسیار خطیری قرار دارد…اما خوشبختانه در مقابل این حکومت جبار دین پناه، مقاومتی استوار و سرفراز قد علم کرد و در تمام این دوران چهل ساله یک لحظه هم برای تحقق آرمان بزرگ آزادی مام میهن با همه چیز خود از هیچ تلاش و فداکاری و پرداخت سنگین ترین بها فروگذار نکرده است “.

اینکه شرایط خطیر است، حرفی در آن نیست وارزش اشاره ی تو شبیه اظهار نظر آن شیخی است که شیره را خورد گفت شیرین است!

اما قسمت دوم سخنانت دروغ ویا متوهمانه است وباند رجوی عددی نیست که بتواند تاثیرات مثبت یا منفی بر روند امور جاری ایران بگذارد وتاکنون تمام فداکاری های انجام شده ازطرف اعضای عادی این تشکل فرقوی ، درراه خاموش کردن عطش بوالهوسی های رجوی بوده است و اگر مردم اهمیتی باین موضوع نمیدهند، خانواده ها که گرفتار این فدا شدن ها گردیدند، اعتراض سرسختانه ای باین فدا شدن ها دارند.

بازهم :

” خانم مریم رجوی در مورد غبار‌زدایی تاریخی از اسلام توسط حنیف نژاد بدرستی گفته است : «تاریخ گواه است و همه می‌دانیم که این حنیف بود که نهج البلاغه و سخنرانی‌ها و کلام حضرت علی را از تاریکخانه‌ها بیرون کشید و در میدان عمل زینت مبارزه انقلابی کرد “.

برابر اظهارات آقای محمد حسین سبحانی که درمصاحبه باآقای جواد فیروزمند ( هردو جداشده وعضو سابق شورای مرکزی سازمان) ، مجاهدین خلق تنها عبارت های گزینشی از نهج البلاغه و … انتخاب کرده و آنرا درراستای منافعی که اغلب مال رهبر است ، بکار میبرند وگرنه مردم قبل ازاینکه مجاهد ویا گروه حنیف نژاد بوجود آمده باشد ، نهج البلاغه را میشناختند وروحانیون و کارشناسان غیر معمم دینی ، اطلاعات صدبار بیشتر از حنیف داشته ودارند.

مجددا :

” به هر روی مبارزات قهرمانانه مجاهدین در طول چهار دهه گذشته در تمامی جبهه ها علیه رژیم خونخوار ولایت فقیه ادامه یافته و هم اکنون در مصاف آخرین همه چیز رو بسمت و سوی تعیین تکلیف نهایی و سقوط محتوم این حکومت جبار پیش میرود “.

اگر در تئوری ها وعمل امثال حنیف نژادها ، سمتگیری های مفیدی برعلیه امپریالیزم بود ، مبارزات چهار دهه ی مجاهدین خارج از این چهارچوب ادامه داشت ونه تنها حکومت ایران را در تنگنا قرار نداد، بلکه بدوستی با امپریالیزم منتهی شد.

بلی!

مسعود رجوی بجای مرتب کردن ابرو، چشم مجاهدین را کور کرد!

” رژیم ضد بشری همواره در تلاش بود تا شاید بتواند تاثیر جنبش عظیم سیاسی و ایدئولوژیک مجاهدین خلق ایران  را کم رنگ …ونابود کند اما زهی خیال باطل !که نهالی را که حنیف کبیر و سایر مجاهدان بنیانگذار کاشته بودند و اینک بهمت مسعود و خون‌های پاکی که آنرا آبیاری کرده بود به درختی سترگ و پربرگ با ریشه های عمیق در خاک میهن و در قلب و دل و چان مردم و  با شاخه هایی که سر به فلک میسائید “.

فکر وعمل مبارزه با امپریالیزم که شاخصه ی مثبت حنیف نژاد است ، قبل ازاو وبصورت علمی تر وجود داشت وبنابراین این نهال کاشت او نبود!

این نهال ضعیف دوباره کاشته شده هم که درکنارش درختان مشابه و تنومندی وجود داشتند ، بدست رجوی وازسر بوالهوس بودنش ، دچار پژمردگی ونابودی شد وآنچه بجای آن نشست، حرمسراداری ، تروریزم وجاسوسی های رجوی بنفع دشمنان متخاصم بود.

این درخت سترگ درمغز معیوب امثال شما ها وجود دارد و علامتی ازآن دردنیای واقعی وجود ندارد!

همچنین :

” کلام آخراینکه من در دهه هشتادمین عمر خویش و همدلی و همسنگری بیش از نیم قرن با مجاهدین , پروردگار جان و خرد را سپاسگزارم که مرا در چنین مسیری قرار داد تا برای تحقق آزادی و عدالت و حقوق بشر و جامعه انسانی شرافنمد، گام بردارم “.

حاصل این همکاری های نیم قرن تو ، تحقیر وبرده کردن کسانی بود که یا بعلت جستجوی کار به کمند رجوی افتاده بودند ویا فکر میکردند که با الهام ازرجوی، ایران بهتری خواهند ساخت والبته تعداد قابل توجهی ازاین افراد اسرای جنگی بودند که بزور داغ ودرفش ویا به مدد وعده های دروغین و شستشوی مغزی شده در نشست های پایان ناپذیر وعدم امکان فرار گرفتار شده بودند.

کمک امثال تو به رجوی ، شما را به درجه ی مراقبت کنندگان ازاین برده ها وکنیزان رجوی رسانده والبته شما میتوانید به این کارهای خود افتخار هم بکنید که گفته اند که راه جهنم نیز با حسن نیت تمام سنگ فرش شده است.

—————————————–

محمد حسین سبحانی: چرا رجوی به دنبال حذف اعضای جداشده در آلبانی هست؟

llllll

lllllll

llll

…………………

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید