علی شیرزاد: ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول و دوم)

0
650

رجوی که خود درملاقات با حبوش رئیس اطلاعات عراق با زبون اشهد خودش میگوید سالی ۱۸میلیون بشکه نفت ویک میلیارد وپانصد هزاردینارفقط خرج تعمیرات میگرفته درصورتی که به سایرمسائل اشاره نمیکند درصورتی که مایحتاج روزانه ازهمه اقلام راازعراق دریافت میکرد وطبق گفته اقای مسعود خدابنده فقط دریک نوبت اقای خدابنده سه کامیون طلا ازعربستان به قرارگاه های مجاهدین اورده است واززمان سرنگونی دولت عراق ازعربستان واسرائیل وامارات پول دریافت میکند بیخود که نیست باجهای چند ده هزاردلاری به ادمکشان امریکایی میدهد تا انها بیایند ودرمراسم مریم رجوی بمباران وحمله نظامی به ایران رادرخواست کنند گرچه قبلا نوشتم درجریان بوش رجوی ازامریکا خواهان حمله به ایران بود وبوسیله پولهای کلان دریافتی از حکومتهای ضد ایران وایرانی وپرداخت به گینگریچ وبولتون وجولیانی ومک کین وتعدادی دیگرخط گرسنه دادن بملت ایران رادنبال میکند یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول و دوم)

علی شیرزاد، فریاد آزادی ـ 14.07.2018

Somaye Mohammadi-Nejatyaftegan dar Albani 260-410

ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت اول)
لینک به منبع

رجوی مدعی شده که بنده بخاطرنوشتن مقالات وبیان واقعیتهای درون تشکیلات وسازمان رجوی ازحاکمیت دینی پول دریافت میکنم سعی میکنم خلاصه به این موضوع واتهام جدید بپردازم بنده هیچ ابایی ازنوشتن واقعیتهای زندگی خود نداشته وندارم گرچه هیچ وقت مایل به پرداختن به زندگی شخصی نیستم وازان جدا پرهیزمیکنم ولی مجبورم برای بیان حقیقت کمی دراین باره باشما هموطنان صحبت کنم وتلاش میکنم دردومقاله کل ماجراراشرح بدهم

همانطورکه قبلا نوشتم رجوی میخواست با گرفتن کارت پناهندگی مرا بخرد وبنده هم چنان مشتی برفرقش کوبیدم تاغلطهای اضافی وگه خوری نکند وبفکرخرید وفروش بنده بعنوان پفک نمکی نباشد بهرحال بعد این داستان به کشوردیگری رفتم درانجا ماهی ۲۰۰یورو ازطرف دولت مربوطه بمن پول پناهندگی میدادند روزی کمتراز۷یورو که تمام مسایل خودرامی بایست باهمین پول حل میکردم ازپوشاک تا لوازم بهداشتی تا خوردوخوراک ودارو ودرمان ازانجایی که بنده درپشتیبانی بودم وکارهای سخت شبانه روزی داشتم به انواع بیماریها مبتلا هستم که میبایست ازهمین پول مسائل درمانی خود راحل میکردم که بیشترپول دریافتی خرج بیماری میشد ازطرف دیگرچهاردندانم درد میکرد دودندانم خرابی ودودندانم هم نیازبه عصب کشی داشت که باعث شده بود شبانه روزدرتمامی ساعات درد چهاردندان راتحمل کنم تنها راه این بود که ازخوردوخوراک ودرمانهای دیگرصرف نظرکرده وروزی سه یورو که درتوانم بود راپس اندازومشکلات دندان راحل کنم واین داستان هشت ماه طول کشید تا توانستم با پس اندازروزی سه یورو یکی یکی دندانهایم رادرست وبعد هشت ماه دردهای غیرقابل تحمل ازدست درد راحت بشوم دراین مدت هم خوراکم غذاهای ساده بود وباعث شد کلی وزن کم کنم وبسیارلاغرشدم دراین مدت دوستانم برایم دو پیراهن خریدند چون نداشتم ونمیتوانستم بخرم لباس گرم نداشتم دردوسال گذشته بدلیل نداشتن لباس مناسب وگرمایش درخونه زمستانها شب وروز یخ کردم ونمیتوانستم بدلیل سرما استراحت وبخوابم که این مشکلات هم به بیماریهایم دامن میزد ودردهای استخونی که داشتم بیشتروغیرقابل تحمل میشد درهرصورت با مشکلات ساختم تا یک کاری پیدا کردم وهفت ماه کارکردم ساعتی یک یورو ونیم که مجبوربودم روزی دوازده ساعت وقتم راصرف کارکنم بدلیل کارزیاد وسنگین بیماریهایم ازجمله کمردرد پا درد ودردشانه وگردن بیشترشد ودرنهایت بخاطرفشارباد فتخم بیرون زد ونمیتوانستم کارکنم وازکاربیکارشدم حال مونده ام با عمل جراحی وبیکاری که به انجمن حمایتی مراجعه کرده ام تا جراحی مراحل کنند تا امروز فعلا جوابی نگرفتم این ازداستان دوسال گذشته ام که به خیلی ازمشکلات ومسایل هم اشاره نکردم وازکنارانها میگذرم حال سوال اینه هان ای رجوی شیاد دروغ گوی دجال بی پرنسیب اگرپول میگرفتم چنین حال روزی را داشتم ودرزیرخط فقرانهم دراروپا زندگی میکردم که به ده درصد مشکلات مالی هم اشاره نکردم اما واقعیت چیست رجوی میخواهد بامارک وتهمت وافترا مرا ازمیدان بدرکند بنده هم تصمیم گرفتم برای اگاهی ملت ایران وثبت درتاریخ واقعیتهای درونی سازمان رجوی واعماق فکری ان رابنویسم تا ملت ایران یکباردیگربدام خمینی ها نیفتد وبنام انقلاب واسلام وسینه زنی زیرپرچم سمبلهای بیگانه ملت رافریب نداده وخیانت به انها نکند گرچه رجوی سالیان است که درحال خیانت است ….

ادامه دارد

علی شیرزاد ۲۰۱۸/۰۷/۱۱

 ادعای سراسردروغ رجوی (قسمت دوم)
لینک به منبع

درقسمت *اول به شرح مختصری اززندگی خود پرداختم دراین مقاله میخواهم به این موضوع بپردازم که چرارجوی دست به چنین شایعاتی میزند وبا دروغ ودغل وارد بازی میشود دراینده به دروغ ودغلهای رجوی ازجنبه های مختلف خواهم پرداخت دراینجا فقط به موضوع گرفتن پول اکتفا میکنم

درمقدمه این رابگویم که رجوی با مارک زدن به دیگران همیشه دنبال لاپوشانی گنده کاری وکثافت کاری های خودش است وسعی درسرپوش گذاشتن انها دارد

رجوی که خود درملاقات با حبوش رئیس اطلاعات عراق با زبون اشهد خودش میگوید سالی ۱۸میلیون بشکه نفت ویک میلیارد وپانصد هزاردینارفقط خرج تعمیرات میگرفته درصورتی که به سایرمسائل اشاره نمیکند درصورتی که مایحتاج روزانه ازهمه اقلام راازعراق دریافت میکرد وطبق گفته اقای مسعود خدابنده فقط دریک نوبت اقای خدابنده سه کامیون طلا ازعربستان به قرارگاه های مجاهدین اورده است واززمان سرنگونی دولت عراق ازعربستان واسرائیل وامارات پول دریافت میکند بیخود که نیست باجهای چند ده هزاردلاری به ادمکشان امریکایی میدهد تا انها بیایند ودرمراسم مریم رجوی بمباران وحمله نظامی به ایران رادرخواست کنند گرچه قبلا نوشتم درجریان بوش رجوی ازامریکا خواهان حمله به ایران بود وبوسیله پولهای کلان دریافتی از حکومتهای ضد ایران وایرانی وپرداخت به گینگریچ وبولتون وجولیانی ومک کین وتعدادی دیگرخط گرسنه دادن بملت ایران رادنبال میکند یکباررجوی گفت که خرج امسال ویلپنت چهل میلیون دلارشده درصورتی که ما توسط هواداران خودمون پیش میبریم حقیقت اما اینه این همه پول ازکجا میاید وخدا میداند اعراب چند میلیون بشکه نفت بحسابش میریزند وبا پولشویی انها راواردبازارکرده وبرای اعراب هم پولشویی میکند انوقت بما مارک میزند بله او میخواهد با مارک وادعا های دروغ این مسایل رابپوشاند ودم ازاستقلال بزند رجوی هیچ وقت مستقل نبوده ونخواهد بود مدتی اویزان شوروی سابق بود ازاو طلب پول میکرد حالا پادشاه ضد ایرانی عربستان وشیوخ مرتجع وضد ایران وایرانی جایش راگرفته اند پول راازاعراب واطلاعات راهم ازاسراییل میگیرد وبرای ردگم کردن مزدوری برای کثیفترین دولتها وصهیونیزم وحمایت ازتروریسم به امثال بنده مارک میزند که مقاله مینویسیم پول میگیریم برای لاپوشانی همین کارهای خودش است اگربنده پول میگرفتم درچنین شرایط اقتصادی زندگی نمیکردم ومثل رجوی خرجهای چهل وپنجاه میلیونی کرده وبه ادمخوران باج میدادم اینها که دیگرمارک نیست اعتراف خود انهاست که گفته اند چقدرپول میگیرند اگرپول میگرفتم مثل مریم رجوی هرسال چند ده هزاردلارخرج جراحی زیبایی ولباسهای انچنانی میکردم و بنده انتظاری غیرازاین حرفها ومارکها ندارم وقبل ازنوشتن هم میدانستم که سیل اتهامات بسمتم روانه خواهد شد وبااشراف به همه این مسایل تصمیم به نوشتن کردم بگذریم که رجوی مارک وتهمت وافترایی نمانده که دراشرف ولیبرتی نصیب بنده نکرده باشد ازحق نگذریم درمدتی که درون تشکیلات بودم هیچ وقت دو مارک رابمن نزد وانهم این بود که نگفت بنده جزء فراماسونرانگلیس بودم ویا با گشتاپو هیتلردرجنگ جهانی دوم همکاری میکردم غیرازاین دو هرمارکی که تصوربکنید زده وما هم عادت داریم وپوستمون کلفت است ودرپایان اگررجوی سندی دارد که بنده حتی یک سنت پول گرفتم میتواند افشا کند

علی شیرزاد:۲۰۱۸ / ۰۷ / ۰۱۳

———————-

Hasan Heyrani - Nejatyaftegan dar Albani 260-410

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید