عبدالکریم ابراهیمی: خروج آمریکا از برجام و سرنوشت تشکیلات رجوى

0
855

خروج آمریکا از برجام و سرنوشت تشکیلات رجوى

 Abdolkarim_Ebrahimiعبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، یازدهم می ۲۰۱۸:… در میان وطن فروشانى که در خارج کشور از تصمیم ترامپ حمایت کرده اند فرقه رجوى مثل گذشته گوى سبقت را در خیانت و وطن فروشى از دیگران ربوده است و با فاصله نجومى در خضوع و سرسپردگى خود به هیأت حاکمه جنگ طلب آمریکا، خود را در صدر این قمپوزیسیون قرار داده است، واقعیت این است که این فرقه تروریستى که در خدمت صدام ب… 

لینک به منبع

خروج آمریکا از برجام و سرنوشت تشکیلات رجوى

خروج ترامپ بصورت یکجانبه از برجام بدون حمایت حتى یک کشور از اردوى خود نشانه ضعف مطلق آمریکا را در برابر ایران نشان میدهد، چرا که این تصمیم بیخردانه هیهأت حاکمه جنگ طلب آمریکا از سوزش شکسته شدن شاخ غولِ ابرقدرت جهان یعنى آمریکا در منطقه خاورمیانه و ریزش ابهت این هیولاى انسان کش و غارتگر ملتهاى مستضعف و تحت ستم است. بطورى که این غول پوشالى چنان در منجلاب تجاوزگرى خود مستأصل مانده است که قادر به حل یک کشور کوچک و مصیبت دیده از تروریسم دست پرورده خود یعنى سوریه به نفع نور دیده خود در خاورمیانه یعنى اسرائیل نخواهد بود و این واقعیت سردمداران جنگ و ویرانى کاخ سفید را به جنون کشانده و به فرافکنى و خروج از برجام روى آورده اند تا بلکه اذهان جهان را از روى این واقعیت که شاخ قدرت سلطه گرى و تجاوز آمریکا در سراسر جهان بخصوص منطقه خاورمیانه شکسته شده است، منحرف کنند.

آمریکا دیگر توان جنگ و اشغال هیچ کشورى را ندارد حتى اگر این کشور یمن پا برهنه ها و گرسنگان باشد چه رسد به یک کشورى که توان نظامى و انسجام درونى خود را داشته باشد، بنابراین مانورهاى کاخ سفید از جمله خروج یکجانبه از برجام سرپوش گذاشتن بر این ضعف آمریکاست و به هر ترفندى دست بزنند از فروپاشى محتوم قدرت و یکپارچگى و انسجام ایالات متحده اى که روزى ارباب این گیتى بود، نخواهد کاست و روند رو به افول این قدرت برتر نظامى و اقتصادى جهان روز به روز برجسته تَر خواهد شد تا اینکه مثل قدرت شرق یعنى شوروى سابق از هم بپاشد و این روند از بعد از سال دو هزار میلادى و خروج سرافکنانه قدرت ارتش آمریکا از عراق شروع شد و روز به روز  کند شدن این تیغ برنده و قدرت بلامنازع جهان نمایان تَر و بى خاصیت تَر میشود.

این واقعیت افول قدرت آمریکا، متحد آن یعنى اسرائیل و نخست وزیر بى مخ  آن را به جنون کشانده و مثل مارگزیده به خود میپیچد و چون سرنوشتش گره خورده به آمریکاست از این واقعیت به جنون آمده است که آینده ناروشنى در تقدیر حکومت کودک کش اش است به همین دلیل مثل سگ هار روزانه پاشنه دیگران را گاز میگیرد و میخواهد قدرت وحشیگرى خود را در چشم اندازهاى افول خود به نمایش بگذارد و این واقعیت و ضعفى که سرنوشتى محتوم اش است به زعم خود بپوشاند اما باید دانست که این روند افول قدرت ارباب و خادم مهار شدنى نخواهد بود و تا فروپاشى ارباب ادامه دارد و هر تقلا و کوبیدن سر به هر دیوار و جنون وار تصمیم هاى غیر عادى گرفتن و جنگ افروزى، دیگر دردى از آنها دوا نخواهد کرد بلکه حتى ارتش از هم پاشیده سوریه هم چنان جواب دندان شکنى به شما خواهد داد که خود و اربابت زانوى غم بغل بگیرید.

اما بر میگردیم به ایرانى نماهاى وطنى که تصمیم ترامپ شکر را در دهانشان آب کرده است، آن دسته از این خودفروشان وطنى که براى ترامپ دیوانه و تصمیمش بشکن و چٓهچٓههِ میزنند و فشار اقتصادى بر هموطنان خود را خواستارند نتها ایرانى نیستند بلکه مزدور و خائن به میهن و وطن و مردم و فرهنگ خود میباشند و بدانند این هیاهو هم خواهد گذشت و روسیاهى به زغال خواهد ماند و ملت سرافراز ایران سربلند تَر از آن بیرون خواهند آمد.

در میان وطن فروشانى که در خارج کشور از تصمیم ترامپ حمایت کرده اند فرقه رجوى مثل گذشته گوى سبقت را در خیانت و وطن فروشى از دیگران ربوده است و با فاصله نجومى در خضوع و سرسپردگى خود به هیأت حاکمه جنگ طلب آمریکا، خود را در صدر این قمپوزیسیون قرار داده است، واقعیت این است که این فرقه تروریستى که در خدمت صدام بر علیه مردمش در گذشته بوده و مسیر رو به افول ارباب و خود و حامیان خود  رو  را تا این نقطه نظاره گر بوده است خوب میداند که این اعمال و کارها که از کاخ سفید و ارباب جدیدش سر میزنند هیچ دردى از  آنها دوا نخواهد کرد بله تداوم همان مسیر ارباب قبلى آنهاست. رجویهاى وطن فروش و خائن تجربه ارباب اول خود یعنى صدام را دارند که وقتى در جبهه هاى جنگ علیه ایران نیروهایش شکست میخورد،  الکى سرتاسر عراق یک جشن و پایکوبى راه مینداخت و داعاى پیروزى و سربلندى میکرد اما وقتى که در جبهه اى نیروهایش پیشروى داشتند و موفقیتى کسب میکردند چنان مزورانه سران ارتش خودش که احتمال میداد از فرمانش سرپیچى کنند به جوخه اعدام  میسپرد و یا سانحه ساختگى برایشان درست کرده و سربه نیست میکرد.

الان هم این خصلت را نیر رجوى در تشکیلات اش نهادینه کرده است و با اینکه میداند این همه خودفروشى و سرسپارى به دستگاه جنگ و هیأت حاکمه آمریکا برایش بها دارد و میداند که از این اعمال سران کاخ سفید آبى در آسیابش ریخته نخواهد شد و نیز رجوى این شیاد قرن خوب میداند که اربابانش روند رو به افول خود را چه در آمریکا و چه در منطقه خاورمیانه طى طریق میکنند اما براى یک روز بیشتر تنفس بدون توجه به عاقبت و سرنوشت، همچنان بوق تبلیغاتى خود را بکار انداخته و بعد از خروج ترامپ مجنون از توافق هسته اى در خودسپارى و مزدورى، دست و پاى خود را گم کرده است و فکر میکنند که با این ترفنده ها میتوانند یک روز بر عمر تشکیلات خود بیفزایند و جلوى فرار و ریزش نیرو را در آلبانى بگیرند، از این رو مریم رجوى تمام همتش را روى روحیه دادن به روحیه باختگان تشکیلات رجوى گذاشته است اما فرار و جدایى أفراد بعد از فرمان ترامپ هم مثل گذشته است و نیروها دیگر تره براى شیادى مریم رجوى و سرانش خورد نمیکنند و نخواهند کرد.

به مریم رجوى و شوهر فرارى اش باید یادآورى کرد که این باد هم گذر خواهد کرد و دیگر تیرى براى شیره مالیدن بر سر افراد تشکیلاتت در کمان نخواهید داشت و این شتابان رفتن شما یک پس به تمرگ جانانه به دنبال خود  دارد که آنهم به قطع یقین فروپاشى تمام عیار تشکیلات پوسیده تان خواهد بود.

„پایان“

—————————–

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید