علی شیرزاد:خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود+متن مصاحبه آقای مالک بیت مشعل…

0
549

خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود + متن مصاحبه آقای مالک بیت مشعل ، قسمت آخر 

علی شیرزاد، فریاد آزادی، دوازدهم آوریل ۲۰۱۸:… توضیح مختصرازاصول اعتقادی رجوی وجامعه بسته که ساخته بود می پردازیم به نحوه برخورد با انسانها بعضی ازنفرات جداشده میگویند برخلاف قران عمل میکندد قیقابرعکس عین قران عمل میکند وکرده است دوما دیگرخیلی عقب مونده گیست که بخواهیم الان عمل کسی را باقران واسلام مقایسه کنیم برای نمونه همین یکباررابنده انجام میدهم …

خالی وتهی کردن نفرات ازهویت خود

علی شیرزاد، فریاد آزادی
لینک به منبع

بعد توضیح مختصرازاصول اعتقادی رجوی وجامعه بسته که ساخته بود می پردازیم به نحوه برخورد با انسانها بعضی ازنفرات جداشده میگویند برخلاف قران عمل میکندد قیقابرعکس عین قران عمل میکند وکرده است دوما دیگرخیلی عقب مونده گیست که بخواهیم الان عمل کسی را باقران واسلام مقایسه کنیم برای نمونه همین یکباررابنده انجام میدهم تابدونید اینطورنیست خدادرقران میگوید

ای انسان توقطره ابی بودی ما بتو حیات دادیم توخونریزی فساد راه میاندازی ظالم وستم کاری ازاین ایات درقران زیاد است وراه حلی که میدهد این است میگوید یا بسمت من میایی وهرچه میگویم راانجام میدهی یعنی ایمان میاوری وبخاک میافتی تا تورادراینده به بهشت ببرم درغیران درجهنم فلان وفلانت میکنم

حال ببینیم رجوی ازکدام منطق پیروی میکند اولین کارش خالی وتهی کردن افراد ازهویت قبلی خود است

یک نیروهای قدیمی وزندانی کشیده :شما درزندان بریده وباخمینی همکاری کردید مبارزین ومقاومین کسانی هستند که اعدام شدند انها بانام مسعود زندانی میکشیدند وپای اعدام میرفتند وشکنجه میشدند یعنی هرکسی زنده مونده همکارلاجوردی بوده است چون بانام وروی پای من راه نرفته وبعد عملیات فروغ هم میگوید درگیرزن بودید ونتونستید ازتنگه رد شید وووو

درباره نیروهایی که ازاردوگاه های عراق امدند:شما زیردست وپای سربازان عراق بودید شما راشکنجه میکرد ضعیف ودرمانده بودید راه حلی نداشتیدبا دولت عراق همکاری میکردید بشما غذا نمیدادند وگرسنه بودید وووو

درباره نیروهای میلیشیا:شما درخانواده پناهندگان ایرانی زندگی وانها به شما درجه دونگاه میکردند درمدرسه های سازمان زندگی میکردید ازمحبت پدرومادربدوربودید بورژوازی شما راله ولورده کرده بود دراروپا تحقیرمیشدید توی سرشما میزدندوووو

نیروهایی که سالهای اخرامدند: شما معتاد ودزد وچاقوکش وقاچاقچی وخلاف کاربودید ازکشوربخاطرخلاف فرارکردید والان وبال گردن من شدیدوووو

می بینید باهرلایه یه طوری برخورد میکرد زنها که دیگرجای خود داشت وتماما خالی کردن افراد ازداشته ها وفرهنگ جامعه ای که ازان بیرون امده وهرچه زشتی هست رابه افراد نسبت میده ودرنهایت ودرکلیت میگوید شما ازجامعه خمینی امده اید وتماما الوده به ایدئولوژی وفرهنگ خمینی هستید منهم که ضد خمینی واسلام انقلابی ودمکراتیک را نمایندگی میکنم باهم جوردرنمیاییم یعنی اول توی سرادمها میزند انها را بیمصرف والوده معرفی میکند خالی وتهی میکند تحقیرمیکند بعد راه حل میدهد راه حل چیست انقلاب مریم درکلیت وتسلیم شدن دربرابرمن اگرتن دادی که به بهشت میروی هم این دنیاراداری وهم اخرت را با سلام وصلوات وارد بهشت میشوی اگرتن ندادی خسرالدنیا واخرتی دراین دنیا یا به بیرون پرتابت میکنم ولجن مال میشوی یا دردرون زیرفشارقرارگرفته ومارک نفوذی بهت میزنم ودرزندان هربلایی بخواهم بسرت میاورم پس اولین فشاروشکنجه روانی که گفتم تحقیروخالی کردن افراد ازهویت اجتماعی خود است تفتیش عقاید وفرهنگ است تعدادی میگویند مغزشویی میکنند خیرمغزشویی کامل نیست برخورد روحی وروانی وکاری روانشناسانه است شکنجه روانیست …..ادامه دارد

علی شیرزاد:اروپا ۲۰۱۸ / ۰۴ / ۱۱

مصاحبه مالک بیت مشعل با تلویزون مردم  قسمت اخر

مالک بیت مشعل، فریاد آزادی
لینک به منبع

این مصاحبه از گفتاری به نوشتاری تبدیل شده است برای دسترسی هموطنان

حتی یک بار هم به انها در البانی گفتم اخه اشرف مالکی بود لیبرتی هتل مهاجر بود اینجا بوژوازییه تا من حرف میزنم مارک میزنید میگید حرفهات بوی بوژو ازی میده بلاخره شما بگید من باکی بجنگم با مالکی باهتل مهاجر یا با بوژوازی .بلاخره نمی شه شما هرروز برام یک داستان درست میکند شما تعیین تلکیف کنید.

مجری: علت ترس شما از هتل مهاجر چی بوده هتل مهاجر که جای کمیساریا ونفراتی که جدا میشدن بود.

مالک :سر دروغهایی که میگفتن مثلا از بالا تا پایین این هتل وزارت اطلاعات .اطلاعات از شما استفاده میکنه وبعد میندازه بیرون ومیگفتن نفرات توی هتل مهاجر همدیگر لت وپار کردن وحتی بین خودمون که صحتب میکردیم میگفتیم مثل اونها دارن همدیگر لت وپار میکنن .ببیند چقدر رعوب وحشت درست میکردن برای ادمها که مارو نگه بدارن ودوچیز باعث میشد من بیرون نیام .یک ترسم دو اقا برم بیرون کارم تمومه .یعنی دنیا واخرت را ازدست میدم .وباورکنید حتی در همین البانی به یکی از بچه ها میگفتم .بابا الان چهل سال دارم برم بیرون تاخونه درست کنم وخودم جمع وجو ر کنم ۵۰سالمه میشم دیگه چه زندگی برام میمونه .ببین تا این حد خودم به خودم میگفتم ودر تشکیلات انها انقدر عجین بودم .هرکس با من راه میرفت اصلا ترسی ازمن نداشتن .

مجری:سوالات مهم اینه که شما میترسید علت جدایی شما چی بوده .وحرفهای انها سر شرایط موجود چی هست .

اینها قبل از اینکه بیرون بیان .میگفتن که اره فلانی اینطوریه وانطوریه .وماهم قبول میکردم وحرفهاشون برام بود. گفتم .قبلا اشرف خانواده ومالکی .لیبرتی هتل مهاجر .والان اینجا مر دم البانی وبوژوازی که نمی دونم چکارشون کرده .سر این موضوعات نشستها میذاشتن .ما در طول هفته یک روز نشست نداشتیم .هرروز خدا نشست داشیتم از صبح تا شب که بقول خودشون بریم برای عملیات جاری ونشست غسل که بعد ش میریم استراحت .سر نفراتی که بیرون رفتن میگفتن اینها اینطورین .نون ندارن بخورن .ما داریم لباس میدیم پول هم میدیم .که حتی خودم توی نشست گفتم چرا اینکاررومیکنید .چرابه انهایی که بیرون رفتن کمک میکنید .درجواب خیلی جالب بود گفت مثل اینکه ما یاران امام علی هستیم .بله یاران امام علی دروغ میگن وبا سرنوشت ادما بازی میکنن راست میگه یاران امام علی.من حرفهای زیادی هست ولی مختصر گفتم بخاطر کمبود وقت مختصرگفتم

اما جدا شدن من .من توی این سالیان عید درست حسابی نداشتم .جشن درست حسابی نداشتیم .عیدرمضان که میشد یک بلبشویی راه میانداختن .عید قربان عید بزرگ مسلمینه یک بلبشویی راه میانداختن وخلاصه مارو جمع میکردن وشب یک شیرینی ویک فیلم سینمایی میذاشتن وتمام میشد واین عید ما میشد اما برای اینکه نماد بیرونی بدهن که ما مسلمان واقعی واسلام واقعی هستیم .یک نماز عید فطر وعید قربان برای پ۱خش در سیمای خودشون که اسلامی وجود نداره در دستگاه خودشون

گفتن .بریم برای تحویل سال با مریم رجوی بعد از ۱۵سال بگیریم وماهم گفتیم باشه با مریم بگیرم رفتیم مقر اشرف که اسمشو گذاشتن ونزدیک سیتی پارک هستش .رفتیم ولی چی همینطورادمها روجمع کردن نمی شد دست بدی نمی شد روبوسی کنی نمی شد حرکتی بکنی وحتی من گفتم اخه چه لزومی داره اینهمه تلنبار میکنید که اکثرا بیرون میرفتیم .

فردا صبح مسولم بیدارم کرد. وگفت بیدارباشه .گفتم مگه عید نیست گفت نه فقط دستور بهت بگم که درجریان باشی .منظورش دستور روزانه یعنی کارهای روزانه را ابلاغ میکنن،گفت که شما عضوها ساعت ۸صبح نشست داریددر اشرف وبعد برمیگردید وساعت ۱ظهر دوباره نشست دارید در اشرف .گفتم میبخشی اینجا اشرف یا لیبرتی.بهانه چیه که نمیذارید ما عیدمون بگیریم .شما عید فطر میگیرید عیدقربان میگیرید .اخه این عید باستانی حتی انهایی که نمی دونن عید چیه فقط اسمشو شنید .میگن اقا عیده .چرا نمیذارید عیدمون بگیریم.من اول صبح عیدی بیام بشینم نشست ایدولوژیکی یاسیاسی اخه روچه حسابی.درلیبرتی میگفتید دردهان وحوش هستیم ودورتادورما اطلاعاتی وجنایتکاروخانوداها هستن .حتی خانواده هامون دشمن ما کردن ومارودشمن خانواده ها کردن لا اله الاالله .عاطفه ای سرخانواده ما نداشتیم مطلق.اینها عاطفه ازت میگرن برای خودشون .نفرمادرشو میدید پشت سیاج .فکرمیکرد دشمنشه مادرشو باسنگ میزد الان که بیرون اومده داره گریه میکنه میگه عجب کاری کردم .این بلاها روسرما اوردن.خلاصه به مسول گفتم اقای مسول گفت بله گفتم اگه بشه اینجا نه اشرف نه لیبرتی من چهارروز عیدمو میگرم تمیز ومرتب بعداز چهارروز من درخدمت شما هستم ونشست نمییام گفتم شما این چهارروز به من بدید یک سال من مال شماست .خوبه یا نه .گفت نه تو باید بری نشست واینها ،من گفتم معذرت میخوام من نشست نمی ریم .وبعد از چهارروز دیدم که ابلاغیه اوردن گفتن شما بعلت عدم صلاحیت اخراجی .وخدا رو صد هزارمرتبه شکر میکنم وبه اندازه ی این یک سال که خدارو شکرکردم طی این سی سال نکردم

ابلاغیه خونده شد .اینها منتظر بودن که بگم اخ من مجاهدم میخواهم مجاهد بمانم مجاهد بمیرم .گفتم چشم همیشه میگفتم چشم ا ینبار دوچشم میگیم .گفتم چکار کنم .گفتن که برید پیش فلانی توجیه بشید .انگار که باورکنید یکی میگفت زود بکن برو سریع. من هم رفتم توجیهات اولیه را ببنید .گفتن فلانی وفلانی با اطلاعات هستن.فلانی وفلانی باسفارت هستن ومزدورن. اینها رو میگن که دست اویز انها باشید امدیم وماشین گرفتیم وکمیساریارفتیم وبعد معرفی کردن به پشتیبانی به اسم رمسا وما را بردن به هتل کمیساریا که حال وهوای اینجا دست من بیاد واشراف پیدا کینیم .

این بود جدایی من بخاطر اینکه گفتم اقا این سه روز عیدی را به ما بدهید که الان بعداز تیر وتبر وموشک باران صلاحیت نداریم باشه ما بریم

اینوباید همه ادم وعالم بدونن که این سازمان چه جوری با سرنوشت ادمهابازی میکنه وکمال تشکر را از شما ودست اندرکاران که صدای ما روبه تمام مردم میرسونن .

۲۰۱۸ / ۰۴ / ۱۰

*** 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید