نظری به تملقات معدنچی درمورد مریم رجوی

0
654

نظری به تملقات معدنچی درمورد مریم رجوی

صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سوم آوریل ۲۰۱۸:…  رهبری سیاسی قلابی  ومطلقا تحت امر مسعود رجوی ؟! زنان عضو شورای رهبری چه اختیاراتی جز اجرای فرمان رجوی دارند ودراین میان تکلیف مردان چیست؟! آیا رواست که برای آزادی صوری زنان ، مردان را به بند کشید وتحت امر زنانی که هیچ انتقادی از رجوی نکرده و چاکر منشانه درخدمت تمام وکمال او بودند ، قرار داد؟! … 

فبرستان موقت مجاهدین خلق فرقه مریم رجوی در تیرانا آلبانیAlbanian media fooled by MEK ‘misdirection’ (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, MKO, NCRI …)

http://iran-interlink.org

نظری به تملقات  معدنچی درمورد مریم رجوی

۱۴/۰۱/۱۳۹۶

آقای معدنچی که بدلایل نامعلومی  دستگاه رجوی باو علاقه ی خاصی دارد، جزو کسانی است که در سیمای ضد آزادی رجوی ، حضوری دائمی دارد ومعمولا به مصاحبه علاقه ی بیشتری دارد وکمتر مینویسد.

او این بار دست بقلم برده تا ثابت کند کسی مانند مریم پیدا نمیشود که درفکر برابری زنان باشد:

” نظریه مریم رجوی درباره برابری زنان، بر ۳پایه استوار است: ۱ـ برابری زنان حاصل نخواهد شد، مگر آن که زنان به‌طور جدی و جریانی و نه نمادین و تک‌نمودی، رهبری سیاسی را به‌عهده بگیرند. در غیراین صورت پیشرفتها و دستاوردهای زنان در امر برابری ناپایدار و برگشت‌پذیر است “.

آیا مریم که  درغیاب مسعود رجوی رهبری زنان ومردان را بعهده گرفته ازاین نمادین ها وتک نمودی ها نیست که مسعود اورا علم کرد تا رهبران همتراز خود را سرکوب نموده و استبدادی را که زمینه های قبلی در سازمان داشت، نهادینه نموده و ضمن تبدیل زنان به گماشتگی ویژه، حقوق مردان هم طراز وبلکه بالاتر ازخود را پایمال کند؟

آیا این رشد ظاهری زنان وبرتری شان نسبت به مردان ، حاصل جدیت انواع مریم ها بود یا نتیجه ی توطئه های مسعود رجوی برای بی اثر ساختن مردان و دراختیار گرفتن زنان چشم وگوش بسته وارضای جاه طلبی ها و… او؟!

چرا قرار است برای “مثلا ” برابری زنان ، مردها اینگونه تحقیر شوند وزنان به آلات لهو و لعب سحن چینی مسعود رجوی تبدیل گردند؟!

آیا آزادی زنان ازراهی غیر از قلع وقمع مردان بدست نمیآید وچرا این بار قرار است که حقوق مردان پایمال شود تا زنها آزاد شده وتحت اختیار مسعود رجوی باشد؟!

شما چرا این ” تحت اختیار ” بودن انحصاری را بحساب برابری وآزادی میگذارید؟!

ونیز :

” رهایی و برابری زنان جز با حضور و شرکت فعال آنان در مبارزه برای آزادی و دموکراسی برای همه آحاد مردم و مبارزه برای زدودن همه وجوه و عوامل تبعیض و نابرابری در بخشهای مختلف جامعه محقق نخواهد شد  “.

زنان تحت اسارت بردگی رجوی ، چه مبارزه ای برای رهائی خود و ارتقاء دموکراسی کردند؟

آیا جز این است که به آلت سرکوب مردها تبدیل شدند و بطور کامل دراختیار مردی بنام رجوی قرار گرفتند؟!

درادامه :

” مریم رجوی با صراحت می‌گوید: مشارکت زنان در رهبری سیاسی! او تصریح می‌کند: «بدون برابری، هر پیشرفتی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، اولاً اثرگذار نیست، ثانیاً پایدار نیست و واگشت می‌خورد”.

رهبری سیاسی قلابی  ومطلقا تحت امر مسعود رجوی ؟!

زنان عضو شورای رهبری چه اختیاراتی جز اجرای فرمان رجوی دارند ودراین میان تکلیف مردان چیست؟!

آیا رواست که برای آزادی صوری زنان ، مردان را به بند کشید وتحت امر زنانی که هیچ انتقادی از رجوی نکرده و چاکر منشانه درخدمت تمام وکمال او بودند ، قرار داد؟!

چرا باید آزادی وبرابری زنان؟؟!! بقیمت نقض حقوق شهروندی مردان تمام شود وآیا تضاد  اصلی جهان معاصر و ایران ، تضاد بین زن ومرد است که این تضاد بصورتی که رجوی فرموله کرده ، حل وفصل میگردد؟؟

البته دراین تعریف وتمجید آقای معدنچی از مریم وزیر سایه قرار دادن مسعود ، راز ورمزی نهفته است که ما ازوجودش بی اطلاعیم؟

آیا مسعود از حیز انتفاع افتاده است که مریم اینگونه برجسته میشود تا خلاءموجود را پرکنند؟!

یا مقام خانم مهتاب معدنچی که موقعیت ممتازی درپیش رجوی داشت ، سبب گردیده که آقای معدنچی برای سپاسگذاری از این موقعیت  خواهرش وحفظ آن، دست به مداحی بزند؟!

اگر جای سپاسگذاری وجود دارد، این مداحی بنفع  مسعود رجوی شایسته است که خواهر والا مقامی برای آقای معدنچی درست کرده است!

 با این حساب، راز ورمزاین ستایش گری از مریم بجای مسعود ازبهر چیست ؟!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید