علی شیرزاد: زنجیر پاره کردن مریم رجوی

0
129

زنجیر پاره کردن مریم رجوی 

علی شیرزاد  فریاد آزادی، سی ام مارس ۲۰۱۸:… لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت… 

Anti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smackedAnti-terror Edi Rama releases Iranian journalists, Maryam Rajavi remains gob-smacked

زنجیر پاره کردن مریم رجوی

علی شیرزاد، فریاد آزادی
لینک به منبع

مریم رجوی وشوهرمفقود درطی سالیان هرکس هرحرفی میزد را با مارک رژیمی وانواع برچسبها بلافاصله اورا تف بارون وازمیدان بدرمیکرد همان کسانی را که بهردلیلی شهامت وجرئت ایستادن جلوی او را نداشتند ولی الان جداشده ها جلو او سینه سپرکرده و واقعیتهای درونی وپشت پرده زد وبند ومزدوری برای بیگانه توسط رجوی را باقدرت تمام افشا میکنند وتمام بساط ننگین چیده شده سالیان را بهم ریخته اند گفته بودیم جدا شده چیزی برای ازدست دادن ندارد وتاروپود خیانت وجنایت درحق خودش را ازگلویت بیرون خواهد کشید حالا توسط هواداران ترسو وبی نام ونشان خودش که دردنیای ازاد جرائت وشهامت نوشتن اسم وگذاشتن عکس هم واهمه دارند را به جان جداشده ها انداخته باید یاداوری کنم کسانی که جلوی خمینی ودردرون مناسبات ضد انسانی رجوی که هرگوینده ای را به انحاء مختلف سرش رازیراب میکرد ایستادند وبمب وموشک وخیانتهای امریکا راتحمل کردند ودرمیادین جنگ ازتیر وموشک نترسیدند وخلاصه کلام ازهفت خوان رستم وصد دریای خون عبورکرده وبا تجارب وابدیدگی بسیارباید به انها حق بدهیم که ازیک عده ترسو بزدل در دنیای ازاد هراسی بخودشون که راه نمیدهند هیچ بلکه هزارباربدتر ازدرون مناسبات بر سروصورت رجوی ها وهواداران بزمجه اش تف میاندازند اما داستان چیست

درشبکه های اجتماعی داد وقال وفریاد راه انداخته واه وناله سرمیدهند وطلبکاری میکنند که چرا سازمان مجاهدین که درطی سالیان بارژیم مبارزه کرده را مزدورعربستان وعراق وامریکا میدانید مگه ما چه کرده ایم بله دست بالای دست بسیاراست وکسی مثل رجوی که فکرمیکرد بالای دست همه است را بزانو زدن وادارمیکند ان دست جداشده هاست حالا تا میتوانی با ازادی واختیارخودت میل بفرما وگرنه درحلقت میریزیم میگوید چرا میگوئید ما ازتروریسم حمایت میکنیم ومزدورهستیم ببینیم بچه سلمان درمصاحبه درجواب خبرنگارچی گفته تا به واقعیتها پی ببریم سوال کرده چرا وهابیت (یا ازهمان تروریسم حمایت میکنید )جواب داده ما درطی سالیان به خواسته (به دستور) امریکا از وهابیت حمایت کردیم که جلو شوروی سابق به ایستیم اعتراف ازاین اشکارترمیخواهید وادامه داده دیگردوران ان سیاست گذشته ومیخواهیم سیاستها راعوض کنیم حال سئوال ازرجوی این است چرا وچرا تروریسم درسوریه را ارتش ازاد قلمداد کردی همان ارتش ازادی که هرروززیرقبای یکی میرود وچرا تروریسم را درعراق انقلابیون عشایرمیدانستی دیروزیک مقام عراقی گفته است که عربستان پنج هزارتروریسم را وارد عراق کرده بود وچرا تجاوزعربستان به یمن ونابودی بیست میلیون انسان را مقابله با کودتا گران می نامی همان جنگی که حامیان اصلی ان یعنی امریکا انگلیس وفرانسه امروزاز بچه سلمان خواسته اند که جنگ را تمام کند چون گنده کاری به نهایت رسیده است ولی تو دست بردارنیستی ایا همه اینها مزدوری نیست کثافت کاری نیست بی شرافتی نیست معامله باخون ملتها نیست بالا کشیدن جام خون انسانهای مظلوم نیست اه وفغان وناله ات ازافشا برای چیست فکرنمیکردی روزی مارکهایی که بدیگران میزدی امروزبخودت بزنند وبساطت رابهم بریزند ومیزچیده شده راچپه کنند میگوید چرا به جان بولتون حمله میکنید خوب میکنیم تا چشمت کورشود چرا نکنیم میخواهی ازادمخواران استفاده وملت رابیشترتحریم کنی وپولش رابه جیب غربیها وتعدادی ازباندهای رژیم بریزی مگرنه این است که درتحریم سران حاکمیت دینی هزاران هزارمیلیارد بالا میکشند این خوش خدمتی ها به سران حاکمیت دینی برای چیست مگرنمیدونی که دردوازده سال تحریم عراق ملت بیچاره ومظلوم ودست بسته عراق پانصد هزارکشته دادند وهزاران بلای اجتماعی گریبانشون راگرفت ایا علف خوری ملت راندیدی حداقل کارگران عراقی که به اشرف میامدند والتماس میکردند که علفهای اشرف راچیده وبرای خوراک خود ببرند و چیده ومیبردند راکه دیدی پس چرابرای ملت ایران تحریم میخواهی یک نمونه حتی یک نمونه محض رضای خدایی که به ان معتقدی درطول تاریخ بما نشون بده که سیاست کشتارجمعی تحریم به نفع مردم وبه زیان حاکمیت وقت ان مردم شده است درهمین عصرحاضرنشون بده بنده عکس ان رانشون میدهم عراق وسوریه ویمن وکره شمالی وایران مردم این کشورها ازتحریم وگرسنگی به علف خوری افتاده وحاکمان هرروز فربه ترمیشوند انوقت میگوید چرابه بولتون وجولیانی ومک کین های عزیزحمله میکنید چونکه انها عامل نابودی ملتها هستند ولی واقعیت اینه که این حمله ها به مزدوران انها وعربستان یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران است که درخیانت به ملت هیچ حدومرزی رانمیشناسد دیروزدراشرف ابتدای امدن امریکا به عراق تظاهرات راه میانداخت وشعارمیداد شرمن یو یعنی شرم برتو وامروز شرمن یو شده درود به تو وفدای تو وقربان صدقه رفتن امریکا ؛ لیست کشته شده ها را به مک کین میدهد همانهایی که با ارزووبنام مبارزه با امپریالیسم کشته شدند؛ مدال ایران ازاد رابه جولیانی میدهد ما با اینها مخالفیم واه وفغان توهم ازهمین جاست زنجیرپاره کردن وطلبکاری ازاینجاست میگویی سکوت کنید ولی ما میگوییم تاروپودت رابهم خواهیم ریخت تا زمانی که بیایی وبگویی بله من مزدوری کردم وبرعلیه ملت ایران پا به پای حاکمیت دینی حرکت کردم ودرنابودی ملت ایران با حاکمیت دینی سهیم بودم بیخود که به شورای نگهبان نامه ننوشتی وخود راحقیرننامیدی ؛ شورای نگهبان ارتجاع چقدربهت پول داد ؟ مزدورخود فروخته

علی شیرزاد ۲۰۱۸/۰۳ /

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید