علی شیرزاد: آیا بین سازمان مجاهدین واسرائیل رابطه ای وجود دارد ؟؟؟

0
713

آیا بین سازمان مجاهدین واسرائیل رابطه ای وجود دارد ؟؟؟

علی شیرزاد، فریاد آزادی، بیست و هشتم ژانویه ۲۰۱۸:… سوالی که برای بنده پیش امد این بود مرداک که حاضرنبود با رئیس جمهورامریکا حرف بزند چرا اجازه میدهد انهم بمدت ۱۵سال علیرضا جعفرزاده نماینده مجاهدین درامریکا وابریشمچی ومحدثین وصمصامی مستمرباتلویزیون فاکس نیوزمصاحبه واینقدرهم اتم حاکمیت دینی راپوشش میدهد … 

لینک به منبع

آیا بین سازمان مجاهدین واسرائیل رابطه ای وجود دارد ؟؟؟

چندروز پیش مطلبی دریکی ازروزنامه های امریکایی خوندم که مراواداربه نوشتن این مقاله کرد بنده میدونستم که فاکس نیوزوابسته به جناح جنگ طلب امریکا وهمان هارترین وادمخوارترین باندهای درونی حاکمیت امریکاوحزب جمهوریخواه است ولی نمیدونستم صاحب امتیازان کیست دراین روزنامه نوشته بود صاحب امتیازان مرداک یهودی مشهوروغول رسانه ای امریکاست دقت کنید حاضرنبود باترامپ رییس جمهورامریکا حرف بزند که بامیانجیگری داماد ترامپ جارد کوشنرحاضرشد باترامپ دمخورشود ومرداک باروی کارامدن ترامپ به ارزوی دیرینه اش رسید منظورش پیشنهاد معامله قرن وبرسمیت شناختن بیت المقدس بود (این جمله که زیران خط کشیدم نوشته روزنامه امریکائیست )ومواضع کوشنرهم برعلیه ملت فلسطین دراین یکسال گذشته مشخص ومعلوم شده است

سوالی که برای بنده پیش امد این بود مرداک که حاضرنبود با رئیس جمهورامریکا حرف بزند چرا اجازه میدهد انهم بمدت ۱۵سال علیرضا جعفرزاده نماینده مجاهدین درامریکا وابریشمچی ومحدثین وصمصامی مستمرباتلویزیون فاکس نیوزمصاحبه واینقدرهم اتم حاکمیت دینی راپوشش میدهددراین مقاله میخواهم به همین سوال دیرینه خود که سوال دیگری رادرطی بیست سال گذشته درذهنم بود وجوابی برای ان نداشتم که انهم ازاعتماد بنده به کفتارزنده خوارنشات میگرفت جواب بدهم وجواب رابه صورت سوال مطرح میکنم هرکس به میل خود برداشت خود راداشته باشد

قبلا یعنی سالهایی که صدام بود سازمان مجاهدین هرحرف تلویزیون ورادیو یاروزنامه های اسرائیل را باتند ترین لحن دیپلماتیک وسیاسی جواب میداد وبارها هم کفتارزنده خواردرنشستها برعلیه اسرائیل حرف میزد ومیگفت هرچه بگوید کوتاه نیامده وجوابش راخواهیم داد چون ازخمینی دفاع کرده برعلیه ما حرف میزند . سالهای اخرحکومت صدام بنده احساس کردم که موضع گیریها برعلیه اسرائیل درحال رنگ باختن است والان بیش ازبیست سال است که هیچ موضعی برعلیه ان نگرفته است بعد سرنگونی صدام یک دفعه دیدم علیرضا جعفرزاده درتلویزیون فاکس نیوزظاهرشد که تا الان ادامه دارد باید پرسید کفتارزنده خوارچه چیزی به مرداک صهیونیست داده است که او اجازه میدهد علیرضا جعفرزاده پیزوری مستمربا تلویزیون فاکس نیوز مصاحبه واورا تحت حمایت قراربدهد وچرا مجاهدین درباره برسمیت شناختن بیت المقدس یک اطلاعیه الکی انهم برای پخش فقط درروزنامه های فلسطین دادند ؟؟ (بگذرید دراینجا یاد اوری کنم که بنده هیچ کدام اازاین اثارمذهبی رابرسمیت نمیشناسم وانها را خشت وگل میدانم ودرمقاله بیت المقدس نامی اغشته به خون وجنایت درفیس بوک نظرخود راگفتم ) این که میگویم نه بخاطرخشت وگل بلکه بخاطربلعیدن سرزمین دیگران است واینکه میگویم صهیونیست بخاطرتفکرات نژاد پرستانه است وگرنه بنده هیچ جنگی با هیچ کشوری ندارم واگردرحاکمیت بودم باتمامی کشورهای دنیا انهم با برسمیت شناختن حق ملتها

رابطه برقرار میکردم ومخالف قطع رابطه هستم ولی وقتی درحاکمیت نیستی جای سوال دارد چرا درزمان صدام مرداک با جعفرزاده وبقیه اعضای مجاهدین مصاحبه نمیکرد چرا انزمان مجاهدین برعلیه اسرائیل حرف میزدند وبا رفتن صدام حرف نمیزنند چرا مجاهدین اینقدرتب تروریستهای غوطه شرقی وغربی وقلمون درسوریه که تحت حمایت اسرائیل است راگرفته اینها راکه کنارهم میگذارم این سئوال پیش میاید که کفتارزنده خوارچی به مرداک ونتانیاهو داده وچی گرفته است که اینقدرباهم پیوند عمیق برقرار کرده اند غیرازوابستگی وخود فروشی ومزدوری چیزدیگری هست ؟؟؟؟؟انها که درحاکمیت نیستند که حمایت بی دریغ راکسب میکنند

علی شیرزاد اروپا ۲۰۱۸ / ۰۱ / ۲۷

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید