عرضه ی متاع بنجل باند رجوی!

0
812

البته آن مختصات تاریخی که ذکرشان رفته ، برای زمان حاضر افاقه نمیکند و به اصطلاح محبوب شما ” تغییر دوران هایی ” درکار بوده و ازنظر من ، قرینه سازی تاریخی یک عمل ضدعلمی است! در زمانهایی که شما بدان اشاره داشتید ، افکار عمومی مطالبه محور وحقوق شهروندی وسازمان های جهانی مربوطه بوجود نیآمده بود و حمله به خاک دیگران کار عادی بود وحساسیت چندی را بر نمی انگیخت! حمله ی چنگیز خان به ایران ، دلایل مختلفی داشت و در زمره ی کارهای عادی آن روزها بود و تحریکات خلیفه ی مزور عباسی و غرور بیش ازحد سلطان محمد خوارزمشاه مزید برعلت بود والبته قرار نیست که آن وقایع تکرار شود! دربرابر، حملات خارجی دراین دوره سخت است واتفاقا اگر روی دهد ، برعلیه کشورها وملت هایی است که سلطه را آنطور که سلطه گران توقع دارند ، بر نمی تابند!

عرضه ی متاع بنجل باند رجوی!

روکه نیست، سنگ پای قزوین است!

ارسال شده از طرف آقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ 06.12.2017

عرضه ی متاع بنجل باند رجوی!

روکه نیست، سنگ پای قزوین است!

مردم هرچقدر نشان میدهند که دوست ومتحدی بنام باند رجوی ندارند وخانواده ها هرچه فریاد میکشند که سران این فرقه بخاطر به بند کشیدن فرزندانشان- کشتن وشکنجه ی انها درموارد متعدد-  قابل تعقیب جنایی بوده ودشمنان بی همتای آنها هستند،  با تمام این اوصاف ، قلم بدستان این باند، همه ی اینها را پشت گوش انداخته و با وقاحتی که خاص خودشان است ونظیری ندارد ، همچنان ادعا دارند که امید وسرمایه ی مردم اند ومرهم تمام دردهایی که ” خلق قهرمان ” دارد!

درنوشته ای منتشر شده در رسانه های رجوی میخوانیم :

“در تاریخ کشور ما هرگاه که کشور دچار چنین وضعیتی بوده، کار به حمله خارجی و نابودی بخش اعظم ثروت و جانهای هموطنان بی گناه و تجزیه کشور کشیده شده است. نمونه هایش شرایط و فسادی بود که به حمله چنگیزخان در زمان سلطان محمد خوارزمشاه …منجر شدند “.

البته آن مختصات تاریخی که ذکرشان رفته ، برای زمان حاضر افاقه نمیکند و به اصطلاح محبوب شما ” تغییر دوران هایی ” درکار بوده و ازنظر من ، قرینه سازی تاریخی یک عمل ضدعلمی است!

در زمانهایی که شما بدان اشاره داشتید ، افکار عمومی مطالبه محور وحقوق شهروندی وسازمان های جهانی مربوطه بوجود نیآمده بود و حمله به خاک دیگران کار عادی بود وحساسیت چندی را بر نمی انگیخت!

حمله ی چنگیز خان به ایران ، دلایل مختلفی داشت و در زمره ی کارهای عادی آن روزها بود و تحریکات خلیفه ی مزور عباسی و غرور بیش ازحد سلطان محمد خوارزمشاه مزید برعلت بود والبته قرار نیست که آن وقایع تکرار شود!

دربرابر، حملات خارجی دراین دوره سخت است واتفاقا اگر روی دهد ، برعلیه کشورها وملت هایی است که سلطه را آنطور که سلطه گران توقع دارند ، بر نمی تابند!

همینطور:

” یک سناریو اینست که مردم به کمک و با رهبری اپوزیسیون توانمند و جدی و جان برکف، قیام کنند و همه دسته بندیها و تمامیت نظام را به زباله دانی تاریخ بیندازند و از شر این جنایتکاران خلاص شوند “.

با چراغ قوه هم بگردیم ، در وضعیت فعلی ایران  چنین نیروی مردمی وتوانمند پیدا نمیشود و بنابراین دور این ” سناریو ”  را خط بکشید!

درادامه :

” سناریوی دیگر کشیده شدن کشور به یک جنگ وحشتناک داخلی است. جنگی که از یکطرف بین باندهای حاکم؛ بر سر قدرت و ثروت به راه می افتد و از طرف دیگر بین مردم و بخصوص اقلیتهای قومی (که سالها سرکوب شده اند) با حکومت مرکزی. جنگی که بسیار وحشتناک و ویرانگر خواهد بود. و تنها در صورتی که یک اپوزیسیون و نیروی ملی انقلابی جان برکف در صحنه باشد میتواند به سرعت با نابودی جنایتکاران حاکم و بدون آنکه کشور تجزیه شود به پایان برسد “.

آ بارک اله!

این شد یک حرف منطقی !

اگر اوضاع ایران بخواهد ” قارشمیش ” باشد ، این سناریو، عملی ترین سناریوی ممکن در مقابل ملت ایران است که به جنگ های بی پایان منجر شده وهمه ی دستآوردهای اقتصادی- صنعتی کشور را – وبدتر نیروی انسانی اش را که بقدر کافی تحصیل کرده اند – ازبین میبرد وازهمین روست که وظیفه ی هرانسان باشرف ومیهن دوستی است که بکوشد که با تمام قوا از پدید آمدن این خطر جلوگیری کند!

ونیز :

“این اپوزیسیون و نیروی انقلابی و ملی همان مقاومت ایران یعنی شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق است که اگر نبودند صحنه شکل دیگری می داشت.  بنابراین میتوان به جرات مدعی شد که شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق تنها تضمین موجود برای خلاصی مردم از دست جنایتکاران حاکم و مانع اصلی تجزیه شدن کشور به خاطر بی لیاقتی و فاسد بودن نظام حاکم است. و به همین دلیل شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق گنجینه های بی بدیل ملی، در شرایط فعلی کشورمان ایران هستند. حفظ آنها و حمایت از آنها یک وظیفه ملی است “.

رهبراین اپوزیسیون درشکل مسئول یک تشکیلات مافیایی ودربده وبستان های دائم با سرسخت ترین دشمنان مردم ایران است واعضای آن اسرایی هستند که درگوشه ی دورافتاده ای ازجهان زمنگیر شده و بخاطر مسخ اراده ای که ازآنان شده وزندگی فسیل گونه ای برآنان تحمیل شده است ، فاقد خصــلت دفاع ازمردم ومنافع ملی آنها بوده و کاری جز اضافه کردن به مشکلات مردم نخواهند داشت !

سازمان استحاله شده ی مجاهدین خلق و … ،  بعلت بنجل بودن خود، کالایی نیست که قابل عرضه دراین نوع بازارها باشد!

نوید

 

////////////////////

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید