عبدالکریم ابراهیمی: تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى

0
413

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى

عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، بیست و هفتم نوامبر ۲۰۱۷:… خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آیا دردى از دردهاى … 

لینک به منبع

تقلاى پوچ براى سرپا نگهداشتن تشکیلات رجوى

فرقه رجوى در سرفصل کنونى چنان خود را به آب و آتش میزند و گرد و خاک و هیاهوى تبلیغاتى راه انداخته است که تا کنون کم سابقه بوده است. آویزان کردن خود به ترامپ، اسرائیل و آل سعود و هیستریک وار واقعیتها را وارونه نشان دادن، به زعم خود میخواهد شکست کامل نظامى دولت خودخوانده داعش یا همان عشایر انقلابى مریم رجوى که مردم کشورهاى سوریه و عراق را به خاک و خون کشید و توسط همین اربابانش تأسیس و تأمین مالى و تسلیحاتى و لجستیکى میشد و نیز شکست طرح سعودى براى ایجاد بحرانى دیگر در خاورمیانه و لبنان، بعد إز شکست داعش با مجبور کردن نخست وزیر کشور لبنان به استعفاى اجبارى، و شکست سعودى در وارد کردن اسرائیل در جنگ با  لبنان، خواب شیطانى سران سعودى تعبیر نشد و بر عکس، بحران به رأس قدرت در حکومت سلطنتى سعودى کشیده شد و أین بحران دیگر محال است آل سعود را به آرامش حکومت دارى بکشاند بلکه میرود که به تدریج ریشه أین دیکتاتورى را إز بن برکند و بحرانى که گریبانگیر خاندان سلطنتى شده است، دیگر مهار پذیر نیست و باید به رهبران و سران فرقه رجوى گفت، باشید که صبح دولتتان مثل اربابتان صدام حسین بردمد.

مریم رجوى که سخت با بحران فرار و جدایى أفراد إز تشکیلاتش گریبانگیر است و براى فریب اذهان نیروهاى اسیر، چنان شیادانه به وارونه گویى واقعیتهاى موجود رو آورده است انگار إز گذشته و سرنوشت خود عبرت نگرفته و فکر میکند با این قلب واقعیتها میتواند چند صباحى دل پر درد و ناراضى أفراد در تشکیلات آلبانى را تسکین دهد.

مریم رجوى، یادش رفته است که البانى اشرف نیست و دولتمردان آلبانى نیز صدام حسین و بعث عراق نیستند تا او بتواند به قول شوهر فرارى اش با مشت آهنى هر گونه شک مخالفتى و یا داشتن زاویه اى با سرکوب مطلق و شکنجه و تهدید چنان سر جاى خود بنشاند و مورد سرکوب قرار دهد که درس عبرتى براى دیگر افراد باشد تا جرأت ابراز عقیده و خواست خود را نداشته باشند.

خانم رجوى! گذشت آن زمان که با بهانه انقلاب لجنزارتان خواسته هاى نامشروع خود و شوهرت را بر أفراد تشکیلات تحمیل میکردید و با دروغ وعده هاى پوچ میدادید و تحلیل هایى إز وضعیت ایران و منطقه به خورد ماها داده میشد که در تمام موارد عکس آن اثبات میشد.

یادتان هست در هر سرفصلى مسعود و شما سرنگونى حکومت ایران را در سه تا شش ماه نوید میدادید اما نه تنها سرنگونى محقق نشد، بلکه حامى و ارباب اصلى که موجودیت ارتش به اصطلاح آزادیبخش تان به آن وابسته بود به زباله دان تاریخ پیوست و تحلیلهایتان بر عکس از آب در آمد.

خانم مریم رجوى، یادتان است بعد از سرنگونى صدام حسین و با وجود سیل نظامیان آمریکایى در عراق و کنار مرز ایران، چه تحلیل هایى به خورد ما افراد تشکیلات میدادید که عنقریب آمریکا ایران را از آخوند براى ما پاکسازى خواهد کرد و ما با تانک هاى آمریکایى در ایران حکومت را قبضه خواهیم کرد! دیدى که چگونه نظامیان آمریکایى با چه خفتى و با صرف هزینه میلیاردى دم خود را روى کول گذاشته و بلادرنگ با خواست ملت و دولت تازه تأسیس شده عراق آنجا را ترک کردند و پوز شما و شوهرتان به خاک مالیده شده و تحلیلتان از وضعیت موجود خلاف از آب در آمد.

خانم رجوى، یادتان هست بعد از بیرون رفتن آمریکاییها، دنبال فتنه جدیدى بودید که بتوانید حضور خود را در عراق تداوم دهید و آنهم گردآورى سران بعث در اشرف و ارائه راه حل هاى تروریستى در برابر دولت قانونى عراق و بحث اختلاف شیعه و سنى راه انداختن و کشتار و قتل عام در شهرهاى عراق، آیا دردى از دردهاى لاعلاج شما دوا کرد و آیا توانستید با آن همه شعارهاى تو خالى „اشرف ناموس مجاهد خلق“ و „اشرف بود و نبود مجاهدین و ظرف استراتژیک مبارزه براى سرنگونى“ و اینکه در أین ظرف ما حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد و شعار“اگر جهان بجنبد اشرف از جا نجنبد“ را یادتان هست!؟ آیا این وعده هاى تو خالى و پوشالى تان محقق شد!؟ شما اشرف را نه براى مبارزه بر علیه آخوند، بلکه براى اجراى دیکتاتورى خود بر تشکیلات میخواستید و با چنگ و ناخن و دندان به آن چسبیده بودید که به وضعیت اسفبار امروز در آلبانى گرفتار نشوید و چه جوانهایى از این مملکت را برای مطامع جنایتکارانه خود قربانى شعارتان در پادگان اشرف کردید؟ آنهمه جنایت در حق اعضاء بى پاسخ نخواهند ماند، خانم رجوى! مطمئن باش تاوان جنایاتتان را پس خواهید داد.

یادتان هست با بوجود آمدن بحران سوریه، شما چه کارها و چه تبلیغاتى بر علیه دولت قانونى این کشور و در حمایت از تروریستهاى وحشى که به سوریه سرازیر شده بودند و توسط اربابانتان  و سران مرتجع برخى از کشورهاى عربى بخصوص حکومت دیکتاتورى سعودى ساپورت میشدند، چه شلوارهاى دهان گشادى براى خود دوخته بودید و خاورمیانه را در چنگ آمریکا و اسرائیل و عربستان میدیدید و با وجود اینکه دولت عراق قرارگاه اشرف را از شما با قدرت تمام پس گرفت و ما را آواره بیابان هاى أطراف فرودگاه بغداد به اسم لیبرتى کردند با چه شیادى اذهان أفراد را فریب میدادید و باز شعار سرنگونى در دسترس را به خورد تک تک ما داده تا اذهان را از روى  موضوع اصلى که شکست سیاست بیست و اندى ساله حضورتان در عراق بود را دور کنید، آیا با این سیاست اشتباه و غیر انسانى که در این مدت داشتید الان در البانى باز هم نمیخواهید تاوانش را پس دهید!؟ بخورید که تشکیلات خودتان طناب دور گردنتان شده است و از فشار دق مرگ شوید، بحران جدایى و نارضایتى و فرار در البانى، به حق قسمتى از آن تاوان است که به عینه پس میدهید.

خانم رجوى یادتان هست ورود داعش به عراق و تصرف موصل و دیگر شهرهاى عراق با به راه آنداختن جنایت وحشتناک و راه انداختن حمام خون از مردم بیگناه، شما ورود آنها را جشن گرفته و عشائر انقلابى خطاب میکردید و اذهان تشکیلات را به این پدیده نامیمون و ترور، مشغول کرده و سرنگونى حکومت ایران را به آن ربط دادید و تماما نشست هاى شما با أفراد شده بود این موضوع که عنقریب مسیر رفتن فرقه به داخل ایران باز خواهد شد و همراه این جرثومه وحشى تاریخ بشریت در بیرحمى و سنگدلى و کشتار یعنى داعش به ایران خواهید رسید، آیا آن خواب هایتان تعبیر شد!؟

خانم مریم رجوى! بساط داعش در سوریه و عراق به لحاظ نظامى برچیده شد و کشور سوریه و عراق با قدرت سرنوشت مملکت خود را در دست دارند. این ارباب قرون وسطی و قلدرمآب شما، حکومت عربستان است که رو به سراشیبى گذاشته است و سرنوشتى محتوم همانند اربابتان صدام حسین در انتظارش است، اینقدر خودتان را در برابر آمریکا و اسرائیل بزک نکنید، باور بفرمائید نیات آنها براى براى افزودن بر قدرت اسرائیل در خاورمیانه عکس از آب در آمده است و بجاى اینکه حکومت ایران تضعیف شود، روز به روز بر اقتدار ملى و نفوذ منطقه اى آن افزوده میشود. ائتلاف روسیه و ایران و ترکیه، حرف اول را خواهد زد و الان میبینیم روسیاهى به زغال مانده است و آمریکا و اسرائیل و عربستان، مستأصل و نا امیدانه میخواهند در منطقه خاورمیانه بحران آفرینى مجدد داشته باشند اما دیگر ترکش تیرهایشان مؤثر نیست و نخواهد بود و برد با ائتلاف واقعى مبارزه با تروریسم در خاورمیانه، یعنى ائتلاف روسى میباشد و ترکشهاى بحران آفرینى مانند طرح اسرائیلى – آمریکایى در منطقه کردى عراق و مسئله بحران آفرینى در لبنان با اجبار سعد حریرى به استعفاء، دیگر هیچ تأثیرى نخواهد داشت و افکار منطقه دیگر اجازه چنین بحران آفرینیهایى را نخواهد داد و شما اى خانم رجوى، میباید به این واقعیت تن بدهید که در ایستگاه پایانى عمر تشکیلاتى تان قرار گرفته أید. دیگر نمیشود با هر ترفندی براى تشکیلات ات عمر بخرید و تقلاى اخیر شما براى دور نگه داشتن افراد تشکیلات از جامعه در البانى و درست کردن سرنوشتى همانند قرارگاه اشرف، محال است و افکار اندک باقى مانده افراد تشکیلات هم اجازه چنین زندانى نخواهد داد و مطمئن باشید که براى این کشتى به گل نشسته شما ساحلى متصور نیست. پس لطفا بیشتر از این مرتکب جنایت در حق افراد اسیرتان نشوید، چنان که در آینده نزدیک مجبورهستید تاوان بیشترى در برابر عدالت پس بدهید.

„پایان“

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید