خود فروخته کیست؟

0
457

خود فروخته کیست؟ 

 انجمن نجات، مرکز خوزستان، پانزدهم نوامبر ۲۰۱۷:… لازم می دانم که برای انتشار این دوسند از سرکردگان فرقه تشکرکنم که با زبان اشهد خود، خودشان را افشا کردند. آنها بصورت علنی به ما وافکارعموی گفتند تلاش برای برقراری رابطه با خانواده وآن هم برای عرض تسلیت واظهارهمدردی خیانت محسوب می گردد حتی برقراری این تماس باهماهنگی خود فرقه باشد. ولی واقعیت این است که سران فرقه … Maryam_Rajavi_Human_Rights_Albania_Deffectors

MEK_Maryam_Rajavi_Human_Rights_Albania_Deffectorsآقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی به همراه آقای عادل اعظمی Bahman Azami, Adel Azami and Saadallah Seyfi survivors of Mojahedin Khalq Organisation (MEK, Rajavi cult)

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

خود فروخته کیست؟ خود فروختگی چیست؟

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان آخرین بروزرسانی ۲۲ آبان ۱۳۹۶
لینک به منبع

در ساعت ۱۸/۵۳ دوشنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۷ تلویزیون آلبانی ( تی ای ام آ ) مصاحبه ای با آقایان بهمن اعظمی و سعدالله سیفی که بعد از سالیان اسارت درفرقه مجاهدین خلق به دنیای آزاد برگشته اند به زبان انگلیسی و زیرنویس فارسی انجام داد. درجریان این مصاحبه اعضای نجات یافته گوشه ای از مناسبات فرقه ای ودادگاههای تفتیش عقاید این فرقه را افشا کردند واشاره کردند آنها حتی مجبور بودند که افکار و رویاهای خود را به رهبران گزارش کنند. رهبران این فرقه درپاسخ به این مصاحبه افشا گرایانه که مورد استقبال افکارعمومی مردم آلبانی قرار گرفت مجاهدین همانند گذشته با سند سازی و تکرار اراجیف این اقدام شجاعانه اعضای جدا شده را خود فروختگی و سقوط شتابان به دامان رژیم آخوندی تلقی نمود. درهمین رابطه سرکردگان این فرقه اقدام به جعل وانتشاراسنادی مبنی برعلت به اصطلاح اخراج این نجات یافتگان نمودند. این اسناد بقدری مضحک وبطرز ناشیانه ای سرهم بندی شده که هرمرغ پخته ای را به خنده می اندازد. درسند شماره یک که با عنوان هشدار امنیتی در برابر توطئه وزارت اطلاعات رژیم آخوندی در سایت ایران افشاگر انتشارداده چنین آمده است : درپی اقدام خائنانه بهمن اعظمی که با سناریو مردن مادر درتایوان درارتباط با خواهرش درایران تحت اشراف اطلاعات آخوندها صورت گرفته به سعدالله سیفی بخاطرخویشاوندی وعادل اعظمی مزدور اتمام حجت میشود درصورت هرگونه ارتباط با مزدوران و زیرپا گذاشتن سوگند مجاهدت وهرگونه شکاف درتعهد مبارزه درخواست عضویت نامبرده مردود است…

مصاحبه جداشدگان مجاهدین خلق در آلبانی

اگرهمین سند جعلی وخود ساخته را ملاک قرار دهیم سرکردگان ضد انسانی رجوی با زبان اشهد خودشان اعتراف می کردند که آقای بهمن اعظمی که بخاطرفوت مادر با خانواده اش تماس گرفته و با آنها اظهارهمدردی نموده یک عمل خائنانه را مرتکب شده است. درقاموس رجوی مشارکت درغم از دست دادن مادر جرم ومزدوری محسوب می گردد. دربخش دیگری از همین سند ننگین مدعی شده اند که اصرار بهمن اعظمی مبنی برماندن درتشکیلات بخشی از یک سناریو جهت توطئه وکسب اطلاعات وهمکاری با دشمن بوده است ؟!!

از سرکردگان احمق فرقه رجوی و جعل کنندگان این سند باید پرسید نفراتی که درمناسبات شما درمقرهای مفید واشرف که از هیچ گونه وسایل ارتباط جمعی واز جمله موبایل ودیدارحضوری برخواردار نیستند وبه هنگام خروج از مقرهای فرقه چند مزدور امنیتی آنها را اسکورت می کنند چگونه قادر به جمع آوری اطلاعات وانتقال آن به دشمن هستند؟ شما که اعضای معترض خواهان جدایی را یکماه درقرنطینه فرقه دراسارت می گیرید وبا هزاران تهدید آنها را مجبور به ماندن می کنید چگونه حکم اخراج صادر می کنید؟ درسند شماره دو که به حکم سعدالله سیفی اشاره میکند تاکید شده که آقای سیفی بدلیل ارتباطات مخفیانه با مزدوران درداخل ایران اخراج شده است. براستی کیست که نداند که اعضا سالیان از هرگونه تماس با داخل ایران محروم می باشند درثانی این چه مناسبات پاک و با انضباط آهنینی است که اعضا دربیخ گوش مریم ومژگان با مزدوران درداخل ایران ارتباط دارند وآنها بعد از سالیان تازه متوجه شده اند؟ سرکردگان فرقه با ناشی گری هرچه تمام تر برای تکمیل سناریو خود ساخته مدعی شده اند که آقای عادل اعظمی وخانم آن سینگلتون هم از خارج به آلبانی آمده اند تا این دو را تحویل گرفته وجهت ماموریت درآلبانی توجیه شان کنند. لازم می دانم که برای انتشار این دوسند از سرکردگان فرقه تشکرکنم که با زبان اشهد خود، خودشان را افشا کردند. آنها بصورت علنی به ما وافکارعموی گفتند تلاش برای برقراری رابطه با خانواده وآن هم برای عرض تسلیت واظهارهمدردی خیانت محسوب می گردد حتی برقراری این تماس باهماهنگی خود فرقه باشد. ولی واقعیت این است که سران فرقه ومشخصا شخص مریم از حضور اعضای جدا شده درتلویزیون آلبانی بشدت وحشت کرده اند .آنها از ادامه این روال هراسان هستند .ادامه حضورجداشدگان درتلویزیون و رسانه های آلبانی می تواند ماهیت ضد انسانی آنها را هرچه بیشتر افشا نماید. اما درآخر برای اینکه درمحتوا مشخص شود خود فروخته کیست وخود فروختگی چیست از مریم رجوی می پرسیم ؟

۱٫ آیا تماس با خانواده برای عرض تسلیت خود فروختگی است یا انجام عملیات مشترک با ارتش صدام دستگیری وکشتن سربازان مدافع وطن؟

۲٫ آیا تلاش برای برقراری ارتباط و خانواده خود فروختگی است یا دادن گرای شهرهای جنوبی وکشتار صدها زن و مرد و کودک بی پناه؟

۳٫ آیا تلاش برای تماس با خواهر درایران واطلاع از وضعیت روحی و روانی او بعد از فوت مادر خود فروختگی است یا دادن اطلاعات فعالیت های صلح آمیز هسته ای به امریکا وهمکاری اطلاعاتی با سازمان موصاد اسرائیل برای ترور دانشمندان هسته ای؟ و بالاخره آیا درخواست حق انتخاب مسیرزندگی وتلاش برای آینده بهتر دردنیای آزاد خود فروختگی است یا همکاری اطلاعاتی با شیوخ سعودی وجناح های جنگ طلب امریکایی وتشویق وترغیب آنها به طرح تحریم وتهاجم نظامی به میهن و کشتاراحتمالی هزاران کودک و پیر و جوان و فشارهای اقتصادی به مردم ایران…؟

ولینعمتان مزدور مریم رجوی سازمان مجاهدین خلق ایران فرقه رجوی

روزگار غریبی است نازنین کسانی به اعضای قربانی خود صرفا بجرم درخواست ارتباط با خانواده هایشان بعد از سالیان اتهام خود فروختگی می زنند که خودشان جز نان خود فروشی نخورده اند. روزی با صدام ، روز بعد با ارتش امریکا ، چند صباح با جناح جنگ طلب امریکا و اکنون با شیوخ سعودی . براستی خود فروش تراز مریم وسران فرقه مجاهدین سراغ دارید.

ص اهوازی

زوال فرقه رجوی با جدایی روز افزون اعضا روند شتابانی گرفته است

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان در ۲۴ آبان ۱۳۹۶
لینک به منبع

روزی که من ایران را به قصد پیوستن به فرقه رجوی ترک کردم فارغ ازمسائل شخصی به این دلیل بود که فریب شعارهای فریبکارانه این فرقه درمورد آزادی ، برابری و…را خوردم ومن درنهایت برای پیوستن به فرقه هرریسکی را پذیرفته و وارد خاک کشورعراق شدم . نیروهای عراقی مرا دستگیر و به زندان ابوغریب بردند حدود دوسال تمامی سختی های زندان را به هدف رسیدن به فرقه تحمل کردم تا اینکه روزی مهدی ابریشمچی به همراه افسر استخبارات بنام ابوسیف به زندان آمده ومن وچند نفر دیگر را به کمپ اشرف بردند. با ورود به کمپ فرقه احساس کردم به سرزمین موعود خودم رسیدم .اما با گذر زمان کم کم با برنامه هایی که سازمان درمناسبات داشت احساس کردم مسیر اشتباهی آمدم اوایل فکر می کردم من اشتباه فکر می کنم .اما واقعیت چیز دیگری بود هربارکه شرایط منطقه ای ، سیاسی برای فرقه بیشتر ودربن بست واعضا آگاهی بیشتری نسبت به ماهیت فرقه پیدا می کردند که متعاقب آن رجوی برای منحرف کردن اذهان اعضا به بهانه های مختلف فشارروحی وروانی را برآنها بیشتر می کرد هرروزتبصره ی جدید به بندهای جریان انقلاب ایدئولوژیکی درون فرقه اضافه می کرد ،نشست های وحشتناک موسوم به عملیات جاری را با موضوعات جدید تشدید کرد راه خروج ازفرقه را مسدود وبا کسانی که قصد جدایی داشتند با خشونت بیشتری برخورد می شد و واقعا جدایی ازفرقه کارساده ای نبود برخی ها مثل من دل به دریا زده وبا پذیرش ریسک درسال ۸۰ زمانی که هنوز صدام برمسند قدرت عراق بود ازفرقه اعلام جدایی کردیم وسران فرقه به دستور رجوی من وتعداد دیگری را به زندان ابوغریب فرستاد تا بعد ازشکنجه های روحی خودش به ما زیر فشارهای زندان ابوغریب خورد شویم البته ازسال ۷۲ به بعد رجوی اعضای معترض را به این زندان فرستاده بود که برای بیان شرح درد و رنج هایی که آنها وما کشیدیم می شود کتابی هزارصفحه ایی نوشت.خوشبختانه ۲ سال بعد اما ارباب رجوی سقوط کرد وخیلی ازاعضا توانستند ازاین فرصت استفاده وازفرقه جدا شوند .

فرقه بعد ازسقوط صدام به زیرقبای ارباب جدید رفت و هر رذالتی را پذیرفت تا شاید نیروهایش را حفظ وبه حیات خائنانه اش ادامه دهد اما سرانجام با خفت وخواری ازعراق به کشورآلبانی اخراج شد .حال سران فرقه درغیبت ابدی رهبراصلی خود به هر خس وخاشاکی دست می زنند تا شاید چند صباحی به حیات خود اضافه کنند اما با آگاه شدن اعضا و جدایی روزافزون آنها ازفرقه جهل وجنایت رجوی چیزی جز روند شتابان این فرقه به سمت زوال کامل نشان نمی دهد اما مایه تاسف که جوانانی زندگی و عمرخود را بیهوده هدر دادند و چه مادران و پدرانی که متاسفانه نتوانستند یکبار دیگر عزیزان خود را ببینند واین ننگی است که تا به ابد برپیشانی نامبارک رجوی و فرقه اش ثبت شد .

علی سرخیان

ابعاد توطئه های کثیف فرقه رجوی علیه اعضای معترض در آلبانی

توسط انجمن نجات مرکز خوزستان در ۲۴ آبان ۱۳۹۶
لینک به منبع

فرقه تروریستی رجوی با وعده های موهوم اعضای خود را به عراق کشاند البته با هدف رسیدن رجوی به گندم ری . رجوی برای اینکه اعضا نسبت به نیت اصلی خودش ازآمدن به عراق ومزدوری برای ارتش صدام پی نبرند آنها را با ترفندهای مختلف ازاخبار دنیای بیرون قطع کرد و گوش دادن به رادیو را ممنوع کرده بود ، تلویزیونی به غیراز سیمای فرقه برای آنها پخش نمی شد ومهمتراینکه ارتباط با خانواده ازطریق تلفن ویا نامه نگاری مرزسرخ بود ودرصورت درخواست بشدت برخورد می شد افرادی که قصد جدایی می کردند به خیانت متهم ومراحل فشار برای ممانعت ازجدایی آنها اجرا می شد واگر به هردلیل فرد نهایتا بعد ازگذراندن زندان وفشارها موفق به رهایی ازفرقه می شد سران فرقه ازقبل طرح های مختلفی را درنظر می گرفتند تا اگرفرد مورد نظر دربیرون قصد افشای ماهیت فرقه را داشت چگونه برخورد کنند مثلا ازقبل اتهاماتی را به فرد مورد نظر نسبت می دادند و او را مجبور می کردند تا اتهامات نسبت داده شده به وی را با دست خط خودش بنویسد تا بعدا بتوانند علیه وی بهره برداری کنند. حال اعضای نگون بخت اکثرا ازترس تمامی اتهامات وفشارهای فرقه برآنها وبی خبری ازدنیای بیرون مجبور بودند درفرقه بمانند .اما پذیرش خفت بار خروج ازعراق وساکن شدن درکشورآلبانی ازسوی سران فرقه باعث شد تا آن دسته ازاعضا که تا این زمان درفرقه مانده اند روزبه روز به واقعیت فریبکار فرقه رجوی پی برده وتصمیم به جدایی خود ازفرقه بگیرند که این اصلا خوشایند سران فرقه نیست به همین دلیل سران فرقه ابعاد توطئه های خود را علیه اعضا بخصوص آنهایی که قصد جدایی ازفرقه به منظور جلوگیری ویا به سکوت کشاندن اعضای جداشده افزایش دادند ازجمله بنا به قراراطلاع سران فرقه درمناسبات ازاعضا تعهد کتبی برای حضور درفرقه می گیرند وازطرف دیگرازآنجائیکه پرداخت مستمری ماهانه اعضای جداشده متاسفانه برعهده فرقه است هرماه که این افراد برای گرفتن پول خود به دفتر فرقه مراجعه می کنند قبل ازگرفتن پول ساعت ها آنها سین جین و فرم پوششی و مسخره ای تحت عنوان ” ابلاغیه هشدارامنیتی درمقابل توطئه وزارت اطلاعات ایران ” به آنها ابلاغ می شود وآنها را بازخواست می کنند که آیا با خانواده های خود ارتباط گرفتند یا نه ؟ ویا آنها را مجبورمی کنند تا درمقابل دریافت مستمری ماهانه خود برای فرقه جاسوسی وافرادی که قصد ارتباط با خانواده های خود، با دیگر اعضا ویا قصد ارتباط با رسانه ها به منظور افشای ماهیت فرقه دارند را به سران فرقه معرفی کنند !

واقعا زهی بی شرمی و وقاحت سرکردگان فرقه تروریستی و جنایتکار رجوی که بدلیل ترس از افشای چهره فریبکار فرقه خود به چنین اقدامات ضدانسانی متوسل می شوند باید بدانند که به یمن تلاش های افشاگرایانه خانواده ها پروسه جدایی اعضای تحت اسارت روند شتابانی به خود گرفته وسرکردگان این فرقه هرگز قادرنخواهند بود جلوی پروسه فروپاشی خود رابگیرند آلبانی آخر خط فرقه رجوی است واین حکم تاریخ است .

حمید دهدار

(پایان)

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید