ما ضمن استفاده از امکانات، بجایی دخیل نمی بندیم!

0
515

دخیل بستنی درکار نیست واگر اروپا ( شرکت های اروپایی )منافع خود را در یکی از پیشنهادات طرفین قضیه نبیند ، هیچ اقدامی نمیکند. اما اروپا هم اگر ازرهبران کم وبیش آگاهی بهره مند باشد باشد ، تضادهای بزرگ بین خود وآمریکا را درک میکند و سعی در سواری ندادن هرچه بیشتر به آمریکائی که حریص تر شده وهمه چیز را برای خود میخواهد ، خواهد نمود. پاره ای از تضاد های اروپا با آمریکا بشرح زیر است ومسلم .مشروع است که جمهوری اسلامی بخواهد ازاین تضاد ها بنفع منافع ملی خود استفاده کند : 1-  سیاست جدید ترامپ ( که هنوز معلوم نیست تاچه اندازه بادولت اصلی وپنهان آمریکا هماهنگ باشد ) ، اخاذی هرچه بیشتر ازاروپا با بهم زدن ثبات خلیج فارس وقطع انرژی ارزان آن است که این امر، صدمات سنگینی براقتصاد اروپا واردمیکند ورهبران اروپا درمقابل تسلیم شدن خود باین زیاده خواهی های ترامپ ، مسئولیت سنگینی دربرابر ملت های خود خواهند داشت که فقط با استعفا میتوانند خود را از چنگ اعتراضات مردمی ، رها سازند ! وضع طوری است که کشوری مانند ژاپن که وابسته تر از اروپا به آمریکاست ، احساس خطرکرد وقبل ازوقوع حوادثی که ترامپ – اسرائیل درصدد آفریدن آن هستند- باروسیه قراردادهای مهم گازی ونفتی بست تا مجبور به گران خریدن های بعدی از آمریکا نباشد! 2- ترامپ که یک فاشیست قرن بیستمی ( نوع هیتلری ) ویک شوینیست خطرناک آمریکائی میباشد ، ازهمان دوران تبلیغات انتخاباتی خود کوشید که اروپا را مجبور به پرداختن سهم بیشتری ازمخارج گزاف پیمان ناتو کرده و آمریکا بحساب اروپا پس انداز بیشتری کرده باشد. پیمانی که ابدا به درد اروپایی که مورد تهدید هیچ قدرت دیگر نیست ، نمیخورد ودر راستای جهانخواری آمریکا بوجود آمده است !

ما ضمن استفاده  ازامکانات، بجایی دخیل نمی بندیم!

مطلب ارسالی آقای حمید تبریزی ـ با تشگر از ایشان ـ 08.11.2017

گروه رجویه ی دست شسته از حمایت مردم ایران ، سرنوشت خود را به قضا وقدری که خود نقشی در آن نمیتواند داشته باشد ، سپرده  که این بزرگترین نقض برای گروهی است که خود را سیاسی وبدتر ” تنها آلترناتیو دموکراتیک ” !! معرفی میکند!

راست گفته اند که در ” اگر ها ” نتوان نشست و باند رجوی مینشیند وتنها علاج دردش را در همسوئی اروپا با طرح های خطرناک وضد انسانی ترامپ میبیند!

از زبان خودشان بشنویم :

” پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا در رابطه با رژیم آخوندی، خامنه‌ای … در قسمتی از سخنرانی‌اش برای ایادی باندش موسوم به نخبگان دست به دامان اروپا شد تا در جدال بین آمریکا و رژیم در کنار رژیم قرار بگیرند.پیش از این نیز روحانی و باندش نیز به شکاف بین اروپا و آمریکا امید بسته بودند تا بلکه اروپا جانب رژیم را گرفته و وارد معاملات اقتصادی با رژیم بشود “.

این برخورد عین دیپلماسی مثبت وزیرکانه است وهیچ انسان عاقلی سعی نمیکند که جبهه ی براه انداخته شده برعلیه خود را قویتر کند وبرعکس تلاش میکند هرچه میتواند ، شکاف هایی درجبهه ی دشمن انداخته ودرنبردی با دامنه ی هرچه کمتر ، وارد مبارزه شود!

مورد یادشده ، ازطرف تمامی مبارزین وسیاستمداران وحتی انسان های منفرد آگاه بکار گرفته میشود ودرستی آن درعالم تجربه وزندگی باثبات رسیده است.

شیوه ی معقولانه ای که هرگز به مخ ناتوان باند رجوی نرفته ولو بکمک میخ آهنین!

در رد یک واقعیت مسلم ، باند رجوی به سخنانش اینطورادامه میدهد :

” واقعیت این است که دخیل بستن به شکاف بین اروپا و آمریکا سرابی بیش نیست زیرا این شرکتهای بزرگ اقتصادی و منافع آنهاست که تعیین‌کننده است نه الزاماً مواضع سیاسی این و آن. مشخص است که شرکتهای بزرگ اروپایی حاضر نیستند که به‌دلیل رابطه با رژیم تن به تنبیهات اقتصادی کلان آمریکا بدهند.. .”.

دخیل بستنی درکار نیست واگر اروپا ( شرکت های اروپایی )منافع خود را در یکی از پیشنهادات طرفین قضیه نبیند ، هیچ اقدامی نمیکند.

اما اروپا هم اگر ازرهبران کم وبیش آگاهی بهره مند باشد باشد ، تضادهای بزرگ بین خود وآمریکا را درک میکند و سعی در سواری ندادن هرچه بیشتر به آمریکائی که حریص تر شده وهمه چیز را برای خود میخواهد ، خواهد نمود.

پاره ای از تضاد های اروپا با آمریکا بشرح زیر است ومسلم .مشروع است که جمهوری اسلامی بخواهد ازاین تضاد ها بنفع منافع ملی خود استفاده کند :

1-  سیاست جدید ترامپ ( که هنوز معلوم نیست تاچه اندازه بادولت اصلی وپنهان آمریکا هماهنگ باشد ) ، اخاذی هرچه بیشتر ازاروپا با بهم زدن ثبات خلیج فارس وقطع انرژی ارزان آن است که این امر، صدمات سنگینی براقتصاد اروپا واردمیکند ورهبران اروپا درمقابل تسلیم شدن خود باین زیاده خواهی های ترامپ ، مسئولیت سنگینی دربرابر ملت های خود خواهند داشت که فقط با استعفا میتوانند خود را از چنگ اعتراضات مردمی ، رها سازند !

وضع طوری است که کشوری مانند ژاپن که وابسته تر از اروپا به آمریکاست ، احساس خطرکرد وقبل ازوقوع حوادثی که ترامپ – اسرائیل درصدد آفریدن آن هستند- باروسیه قراردادهای مهم گازی ونفتی بست تا مجبور به گران خریدن های بعدی از آمریکا نباشد!

2- ترامپ که یک فاشیست قرن بیستمی ( نوع هیتلری ) ویک شوینیست خطرناک آمریکائی میباشد ، ازهمان دوران تبلیغات انتخاباتی خود کوشید که اروپا را مجبور به پرداختن سهم بیشتری ازمخارج گزاف پیمان ناتو کرده و آمریکا بحساب اروپا پس انداز بیشتری کرده باشد.

پیمانی که ابدا به درد اروپایی که مورد تهدید هیچ قدرت دیگر نیست ، نمیخورد ودر راستای جهانخواری آمریکا بوجود آمده است !

اوحتی به کشورهای عربی مانند کویت و … هشدار داد که ثروت بدست آورده ی شان حاصل حضور نظامی آمریکادرمنطقه است وچه بهتر که بچه ی آدم باشند و30 درصد از درآمد نفتی خودرا به آمریکا بدهند!

با این حساب ، اروپا ودیگران تضاد قابل ملاحظه ای با آمریکا دارد وچرا باید جمهوری اسلامی ازاین تضاد و کم اثرتر کردن تخریبات تحریم های آمریکا  استفاده نکند؟

با این حال ایران کارخود را میکند و این اروپاست که با توجه به تضاد های یاد شده ونیز میزان جربزه ی رهبران خود تصمیم خواهد گرفت وگناه اشتباه محاسبه ی اروپا باوجود اینکه برعلیه مردم ایران دراین مورد است ، برگردن ایران نخواهد بود!

کار اصلی ایران درکنار استفاده ازاین تضادها ، قدرتمند تر کردن خودش است درکنار بکار بردن هوشیاری کامل درپرهیز از ورود به جنگ منطقه ای که برایش تدارک دیده اند تا با استفاده ازاین وسیله ی شوم، چین، اروپا وهندودستان و … را بدوشند!

حمید  تبریزی

 

—————————–

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید