این تغییر دوران ازچه مرحله به کدام مرحله ایست؟!

0
555

اولا مردم ایران وباند رجوی منافع مشترکی باهم ندارند که درهمفکری باهم به تحلیل مشترکی دست یافته ودست به اقدام مشترک بزنند! ثانیا ، تعریف شما از آزادی چیست؟ آیا همان مناسبات مستبدانه ومتکی به هوس های حیوانی یک فرد  بنام مسعود رجوی ومنافع پلید شخصی اوست؟! جهان آزاد چه صیغه ایست ؟ آیا کسی میتواند تصور کند  که درنظام ظالمانه ی سلطه وتابعیت  کنونی- که خوشبختانه ترک بزرگی برداشته – میتوان از جهان آزاد ودولتمردان آن سخنی بمیان آورد؟! اخراج نیروهای ایران از سوریه ، در دایره ی صلاح واراده ی مردم این کشور قرار دارد وآیا شما این درخواست را ازآنها میکنید که دشمنشان بوده وازکشته شدن آنها بدست ” عشایر انقلابی ” ونیروهای مهاجم خارجی ، حمایت کرده ومیکنید؟! شورای قلابی ای که رسمیت نسبی واندک هم درمیان مردم ایران ندارد، چرا باید بوسیله ی ” این دولت مردان جهان آزاد ” ! برسمیت شناخته شوند؟! این برسمیت شناختن برای چیست؟ برای برقراری مناطق پرواز ممنوع که نتایج هولناک اش را درعراق ولیبی دیدیم؟!

این تغییر دوران ازچه مرحله به کدام مرحله ایست؟!

ارسالی از طرف اقای نوید ـ با تشکر از ایشان ـ 30.09.2017

این تغییر دوران ازچه مرحله به کدام مرحله ایست؟!

درنوشته ای  با امضای محمد قرائی  که رسانه های رجوی منتشرش کرده ، چنین آمده است :

” بنا به بسیاری دلایل روشن، باید باور کنیم که تغییر دوران و دوران تغییردرحال حاضر، یک پدیده انتزاعی و ذهنی نیست. بهار خرم و آزادی مردم ایران درراه است. پیشروی شتابنده و غیرقابل تصور جنبش دادخواهی در سالی که گذشت یکی از این آیت‌هاست. .. برای نخستین بار رئیس جهور اولین قدرت جهان معاصر گواهی می‌کند که حکومت ایران یک دیکتاتوری فاسد را زیر پوشش دروغین یک دموکراسی پنهان کرده است “.

چرا این دلایل را که روشن هم هستند ، بزبان نمیآورید؟

انتزاعی وذهنی چیزی جز مفاهیمی است که نمیتوان آنها را بسادگی بر زبان آورد؟!

بهار خرم وآزادی مردم ایران را اجنه که فراهم نخواهند کرد واین بهار و … تنها با استفاده از امکانات بالفعل وبالقوه ی کشور وبدست توانائی دولتی که همراه مردم باشد ، ممکن ومقدر است واین راه ازطریق صنعتی کردن کشور وازدیاد پتانسیل فعلی آن ممکن است !

این نیز دانسته باید گردد که بدون ساختن جامعه ی پیشرفته ومرفه ، دموکراسی چندانی درکار نخواهد بود تا اگر دادی است ، ستانده شود و شما بمن بگویید که کدامیک ازاین ابزار وادوات را دراختیار دارید که میخواهید چنان کنید؟!

آیا دخالت بی شرمانه وخیره سرانه ی  یک رئیس جمهور غیر نرمال آمریکا درامور ایران ، ادوات مورد بحث را فراهم کرده تا بهار وخرمی مردم تامین شود؟!

یا موضوع برعکس بوده و سخنان تحریک آمیز وکینه جویانه ی این نماینده ی بزرگترین قدرت نظامی جهان ما ر ا بهمراه خودش به سوی یک زمستان اتمی خواهد برد؟!

درادامه :

” … آخوندروحانی در نیویورک دم از مردم زد و گفت ترامپ باید از مردم ایران معذرت‌خواهی کند! … ممد جواد ظریف وزیر خارجه ارتجاع و آخوند بی عمامه رژیم هم گفت حرفهای رئیس جمهور امریکا به قرن بیست یکم تعلق نداشت “!

واقعا هم این رئیس جمهور کوک شده توسط نماینده ی سرشناس صهیونیزم در آن جلسه ، حرف های مادون  شان انسان زد ، مردم آمریکا را با نشان دادن اینکه چنین رئیس جمهوری دارند ، تحقیر کرد ومارا هم تهدید وبنابراین ، مقامات ایرانی حرف درستی را مطرح کرده اند .

وایضا :

” مردم و مقاومت ایران به یمن رنج و شکنج و فدای بیکران در مبارزه علیه آخوندها به این نتیجه طلایی رسیده‌اند که مرتجعین حاکم بر تهران، تنها و تنها زبان قاطعیت و ایستادگی را می‌فهمند ولا غیر. وقت آنست که از همه دولت‌مردان جهان آزاد و مجامع بین‌المللی و حقوق بشری مصرانه بخواهیم تا پرونده قتل‌عام شصت‌وهفت را به شورای امنیت ارجاع نمایند. پاسداران تباهی ونکبت بلادرنگ می‌باید از کشورهای همجواراخراج شوند. وقت آنست که شورای ملی مقاومت ایران، تنها آلترناتیودموکراتیک ملاهارا به رسمیت به شناسید. بشریت معاصر تنها و تنها با سرنگونی رژیم آخوندی می‌تواند نفس راحتی بکشد. جهان و بخصوص منطقه خاورمیانه با بقای آخوندهای تروریست پرور و سرکوبگر رنگ صلح به خود نخواهند دید… “!

اولا مردم ایران وباند رجوی منافع مشترکی باهم ندارند که درهمفکری باهم به تحلیل مشترکی دست یافته ودست به اقدام مشترک بزنند!

ثانیا ، تعریف شما از آزادی چیست؟

آیا همان مناسبات مستبدانه ومتکی به هوس های حیوانی یک فرد  بنام مسعود رجوی ومنافع پلید شخصی اوست؟!

جهان آزاد چه صیغه ایست ؟

آیا کسی میتواند تصور کند  که درنظام ظالمانه ی سلطه وتابعیت  کنونی- که خوشبختانه ترک بزرگی برداشته – میتوان از جهان آزاد ودولتمردان آن سخنی بمیان آورد؟!

اخراج نیروهای ایران از سوریه ، در دایره ی صلاح واراده ی مردم این کشور قرار دارد وآیا شما این درخواست را ازآنها میکنید که دشمنشان بوده وازکشته شدن آنها بدست ” عشایر انقلابی ” ونیروهای مهاجم خارجی ، حمایت کرده ومیکنید؟!

شورای قلابی ای که رسمیت نسبی واندک هم درمیان مردم ایران ندارد، چرا باید بوسیله ی ” این دولت مردان جهان آزاد ” ! برسمیت شناخته شوند؟!

این برسمیت شناختن برای چیست؟

برای برقراری مناطق پرواز ممنوع که نتایج هولناک اش را درعراق ولیبی دیدیم؟!

بشریت معاصر ، مشکلاتی بسیار بزرگتر از وجود ” ملا ها ” دارد وتا حل این مشکلات – که اتفاقا مانع هرگونه ترقی ، رفاه وآزادی است- نفس راحتی نخواهد کشید!

برای رفع مشکل اصلی جهان شما چه برنامه ای دارید؟!

نوید

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید