کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

0
170

کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

 صابر از تبریز (امضاء محفوظ)، دوم نوامبر ۲۰۱۶:… درآن موقع تیزبینان وتحلیلگران مردمی با درایتی که از تکیه به مردم حاصل میشود نوشتند که معنی عملی این شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل ” میباشد! واینکه آزادی باید بدون ریش وپشم باشد، حرف احمقانه ایست واتفاقا بزرگترین قهرمانان مبارزه درراه آزادی با ریش وپشم بودند ودرمقابل فاشیست هایی مانند هیتلر ومستبدین چاکر منشی …

http://iran-interlink.org

کوروش کبیر؟ و باند رجوی، غاصب سازمان مجاهدین ضد سلطنت ؟!

۱۱/۰۸/۹۵

البته ما میدانیم که لقب کبیر به کوروش ودیگران توسط رضا خان داده شد واین صفت برتر را رضا خان به خودش هم داد!

اگر میپذیریم که رضاخان- بعنوان برباد دهنده ی مشروطیت که با فداکاری های زیاد وبطور نصف نیمه مستقر شده بود- لایق لقب ” کبیری بود، بطریق اولی میتوان گفت که کوروش هم کبیر بوده است!!

جریان ازاین قرار است که فرقه ی رجوی درسوء استفاده از گردهم آیی تعدادی ازمردم بیخبر ازتاریخ، درپاسارگاد-  محل ادعایی مقبره ی کوروش- که واقعی بودن آن بلحاظ اینکه این پادشاه در آسیای میانه کشته شده وسرش بریده ودرداخل طشت عمیق پرخون نهاده شده وفاتح این نبرد به سر بریده ی کوروش گفته است که تو درطول زندگی ات لشکر کشی های فراوان کرده وازخونریزی سیر نشدی واینک باشد که درحالت مرگ سیر شوی –  مورد شک وتردید فراوان است ، بارها دست به نوشتن مطالبی زده وتصور نموده که این آب گل آلود هم میتواند محلی برای گرفتن ماهی باشد!

دلیل من در مورد نامعین بودن قبر کوروش آنست که درموقعیتی که لشکریان او شکست خورده ومتواری شده بودند وخودش کشته شده وسرش بریده شده بود ، علتی نمی بینم که لشکر  پیروز به  لشکر درحال هزیمت وفرار کوروش مراجعه کرده وازآنها بخواهد که لطف کرده وجسد کوروش را به پاسارگاد ببرید وآنرا با احترام وخوشی دفن نمایید!!!

فرقه ی رجوی دریکی ازچندین گزارشی که درباره ی این گردهم آئی نوشته ، چنین گفته است:

” غیظ رژیم آخوندی از مراسم سالانه گرامیداشت کورش کبیر در پاسارگاد و شعارهای مردمی و ضدحکومتی تحت عنوان هدف قرار دادن اصل نظام ولایت فقیه – رسانه‌های حکومتی از هر دو باند حاکمیت گردهمایی سالانه مردمی در پاسارگاد را حرکتی علیه نظام آخوندی توصیف کردند و خواستار اقدامات مقابله جویانه رژیم با چنین تجمعاتی شدند “.

برخورد رسانه های حکومتی دراین مورد، از ماهیت ترقی خواهانه وضد سلطنتی برخوردار بوده ومن بعنوان یک شرکت کننده در انقلاب بزرگ ضد سلنتی مردم ایران، ازاین موضع استقبال میکنم!

ازدید من که دستی درعالم تاریخ وتطورات عجیب آن دارم، هرحرکت مردم به تنهائی مقدس وقابل دفاع نیست و محل تجمع آنها  هم درکنار شعارهای آبکی این بی خبران ویا مغرضین آگاه نمیتواند مورد حمایت یک تحلیلگر سیاسی ای باشد که جهت گیری مردمی دارد!

اگر این تعداد اندک مردم جمع شده درپاسارگاد، جواب مثلا مشکلات لمپنی خود را درگردهم آمدن دریک محلی که اصالت آن بخوبی روشن نیست ، میدانند و حل مشکل خود را در بازگشت به گذشت میدانند ، چرا این کار را در مراقد پیشوایان مذهبی خود که هزار سال بعد ازآنها حضور داشته ومسلما ازنظر عقاید پیشرفته تر از کوروش ها هستند ، جمع نشدند؟!

اگر جواب این باشد که  اسلام کهنه شده وبدرد حل مسائل معاصر نمی خورد، باید گفت که بطریق اولی متشبث شدن به کوروش بدتر است ( عذر بدتر ازگناه) وبخصوص اینکه صهیونیزم علاقه ی زیادی باین شخصیت تاریخی نشان میدهد و من بدون آنکه بخواهم یا مصلحت بدانم اظهار نظر صریحی دراین مورد بکنم، در عوض براحتی میتوانم بگویم که این موضوع ( ابراز علاقه های صهیونیزم) نمیتواند ازدید یک تحلیگر بدور باشد!!

ما حرف هایی مانند ” همه ی مسلمانان باهم برادرند ودربین آنها اتحاد ایجاد کنید  و کسب دانش برای هرزن ومرد مسلمان واجب است و ….” ازبزرگان دینی خود گرفته ایم که اخیر تر ازسخنان کوروش خطاب به مردم بابل بوده است واگر سخن گفتن صرف دردها را حل میکند، چرا بجای توسل به بزرگان دینی خود که متاخرترند ، این شخصیت نظامی ۲۵۰۰ سال پیش را الگو قرار دهیم که محمد رضا پهلوی هم این کار را میکرد وتوام با آن، جوانان سرسبد جامعه را  به جوخه های زندان می سپرد ویادر زندان ها دق مرگ ویا پیرشان می ساخت!

حالا بگذریم که بعضی مورخان بر صحت حقوق بشری بودن این کتیبه ی کوروش وحتی وقت نگاشتن آن شک وتردید دارند ومیگویند که این منشور ، منشور آزادی تجار حریص یهودی بود که بدست کوروش بابل را به خاک وخون کشیده ومتصرف شدند!

بازهم:

” … این رسانه رژیم افزود: شعارهای «نه غزه، نه لبنان» به علاوه «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه»، از خیابانهای تهران به بیابانهای مرودشت منتقل شده است. یک رسانه دیگر رژیم نوشت: نامگذاری روزی به نام روز کوروش دور از انتظار نیست. چنان‌چه مجلس و متولیان فرهنگی کشور نسبت به این امر مهم مبادرت ورزند، راه تخریب و دوقطبی‌سازی روی برخی بسته خواهد شد “.

از همان روز هم معلوم بود که  شعار انحرافی نه غزه ونه لبنان ، جانم فدای ایران ، شعار اقلیتی ازناسیونالیست ها وکسانی بود که عملا ازدولت ایران میخواستند که با عدم توجه به غزه و لبنان ( واکنون بیشتر به سوریه) دست از حمایت متحدین بالفعل وبالقوه ی خود برداشته، بگذاردآنها شکست بخورند و ایران با اسرائیل همسایه شود!

درآن موقع تیزبینان وتحلیلگران مردمی با درایتی که از تکیه به مردم حاصل میشود نوشتند که معنی عملی این شعار ” نه غزه، نه لبنان، جانم فدای اسرائیل ” میباشد!

واینکه آزادی باید بدون ریش وپشم باشد، حرف احمقانه ایست واتفاقا بزرگترین قهرمانان مبارزه درراه آزادی با ریش وپشم بودند ودرمقابل فاشیست هایی مانند هیتلر ومستبدین چاکر منشی مثل رضاخان وپسرش عاری ازریش وپشم وبنابراین پیدا کنید میزان استلزام منطقی سردهندگان این گونه شعار هارا!!

صابر

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید