کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!!

0
1017

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!  رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!  ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این سبک مبارزاتی درشرایط ایران وبسیاری ازجاها صحه گذاشت، معلوم شد که بخشی ازروشنفکران صدیق وجانباز ایران که عمدتا از تحصیلکرده های خوب زمان خود هم بودند، جانشان را با جان یک پاسبان شاه – که شاه دست کاملا بازتری برای جایگزین کردن آن داشت – معاوضه کرده و زندانیان پرتعدادی هم بر آن افزودند!!  این چه معامله ای است که آن روشنفکران جان برکف با رژیم تادندان مسلح شاه کردند؟؟!!  منطقی بودن این معامله، درحال حاضر برای یک محقق با شرف ، قابل هضم نیست ونظر منطقی دراین مورد عبارت ازآنست که معامله ی سرتاپا پرضرری وبنفع شاه انجام گرفت که مایه ی تاسف بسیار است!! 

کار رجوی فقط در میوه چینی ازخون حنیف نژادها خلاصه میشود!! 

ارسالی از حمید تبریزی ـ با تشکر از ایشان

04/03/1395

با فراررسیدن 4خرداد که سالروز تیرباران گروهی ازرهبران اولیه ی سازمان مجاهدین آن زمان است، رجوی توبره ی گشادی برای جمع کردن میوه های مربوطه تهیه کرده و رسانه هایش سنگ تمام گذاشته اند تا ثابت کنند که رجوی همان است که حنیف نژادها بودند والبته با این تفاوت که این عزیزان ازدست رفته، ادعای نائب امام زمان بودن نداشتند!

آقای عارف شیرازی که یکی از متخصصین این وارونه نمایی هاست، دست بقلم برده و دریک متن 4صفحه ای به بیان زندگی این ازدست رفتگان پرداخته که مسلما اعتراضی بر این مورد نیست.

آنچه که مورد تنقید است، تلاش های وقیحانه ای درجهت نشان دادن ” اینهمانی” قضایاست!

یعنی با هرترفندی کوشیده میشود که ثابت گردد، مسعود همان ادامه دهنده ی راه حنیف است، اوضاع ایران وجهان همانست که دردهه های 40 و50 هجری شمسی بوده وچون آن زمان مبارزات مسلحانه تقدس؟؟!! داشته، امروز هم روال کار برهمان دایره قرار دارد یا باید قرار داشته باشد!!! rajavi-saddam

عارف شیرازی درمقاله ی ” بن بست شکنان رهگشا و آموزگاران صدق و فدا ”  مینویسد:

” …چهل و چهار سال از تیرباران بنیانگذاران شهید سازمان محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان و نیز محمود عسکری زاده و رسول مشکین فام از اعضای مرکزیت مجاهدین می گذرد… همان بنیانگذارانی که در شرایط حاکمیت جو یأس و نومیدی ناشی از دیکتاتوری سلطنتی بعد از سرکوب خونین سال ۴۲ که همه راههای مبارزاتی گذشته به بن بست رسیده بود و هیچ راه نجاتی متصور نبود و زمانی که همه کبّاده کشان دنیای سیاست و مبارزه به گوشه ای خزیده و لب فرو بسته بودند کمر همت بمیان بسته، پایان مبارزات رفرمیستی با همه اشکال آنرا اعلام نموده و راه اصلی مبارزه برای رهایی از یوغ استبداد و استعمار را که همان مسیر قهرآمیز و مسلحانه باشد با تقبل بهای حداکثر آن مورد تأکید قرار دادند “. 

اول اینکه این سازمان مجاهدین خلق نبود که پیشتاز مبارزه ی مسلحانه- که زندگی غلط وفاجعه بار بودن آنرا نشان داد- باشد!

رقیب شما درهمه ی عرصه های این مبارزات انتحاری، گوی سبقت را ازشما ربود واجازه نداد که این افتخار ؟! نصیب شما بشود!

ثانیا وقتی گرد وخاک هیاهوهای مربوطه فرونشست وزمان بی رحم برعدم تایید این سبک مبارزاتی درشرایط ایران وبسیاری ازجاها صحه گذاشت، معلوم شد که بخشی ازروشنفکران صدیق وجانباز ایران که عمدتا از تحصیلکرده های خوب زمان خود هم بودند، جانشان را با جان یک پاسبان شاه – که شاه دست کاملا بازتری برای جایگزین کردن آن داشت – معاوضه کرده و زندانیان پرتعدادی هم بر آن افزودند!!

این چه معامله ای است که آن روشنفکران جان برکف با رژیم تادندان مسلح شاه کردند؟؟!! mobarezemosalahane7

منطقی بودن این معامله، درحال حاضر برای یک محقق با شرف ، قابل هضم نیست ونظر منطقی دراین مورد عبارت ازآنست که معامله ی سرتاپا پرضرری وبنفع شاه انجام گرفت که مایه ی تاسف بسیار است!!

مردم به سختی میتوانستند ازاین روشنفکران تولید کنند وحال آنکه درمقابل، به یمن سیاست های شاهانه و سرریز شدن سیل جوانان بیکار شده ی روستایی به زاغه ها وحلبی آبادها ، دست شاه را برای تامین هرچه بیشتر مامور ارزان  دم گلوله  باز وبازتر شده بود!!

درادامه ی این بیوگرافی نویسی تحلیل گونه ی آقا ی عارف میخوانیم:

” …همان بنیانگذارانی که برای اولین بار مبارزه را به عنوان علم که بایستی آنرا فرا گرفت و بدان عمل نمود در فرهنگ سیاسی جامعه وارد کردند و نیز برای اولین بار ضرورت مبارزه حرفه ای و تمام وقت را در دستور کار قرار داده و بر به اصطلاح مبارزات پنجشنبه شب و تعطیلات آخر هفته خط بطلان کشیدند “. 

وروند زندگی نشان داد که این عمل راه بجایی نبرد!

با این توضیح که شما با طرح اینگونه ی مسائل درصدد تبرئه ی رجوی درنابودی خانواده ها هستید و فراموش کرده اید ویا فکر میکنید مردم به شعورشان نمیرسد که بدانند، تمامی این نوع مبارزین ومجاهدین به خاک افتاده ، هروقت امکاناتی مییافتند ، ازدواج کرده وتشکیل خانواده میدادند!

آن تئوری مربوط به وجود حزبی با اعضای کم تعداد وبشدت سازمان یافته ومخفی توام با انضباط آهنین که میبایست ازطرف مردم انقلاب کند ، درجریان فروپاشی شوروی، صحت واعتبار خود را ازدست داد!!

همچنین:

” … در اینجا ضروری است بر یک مسئله مهم که بنیانگذاران سازمان با شهادت خود آنرا حل نمودند تاکید نمود. برای درک بهتر این مسئله که خون بنیانگذاران چه مسئله ای از انقلاب و جنبش حل کرد باید به این نکته اساسی توجه کرد که در گذشته رهبران سیاسی -به استثنای موارد معدودی چون مصدق فقید- بویژه رهبران حزب توده همواره در بزنگاههای تاریخی دچار محذور شده و با تسلیم شدن به دشمن به خلق محروم از پشت خنجر زده بودند …بدون آن خونها، آن خاطرات دردناک خیانت رهبران حزب توده از اذهان مردم زدوده نشده و توده ها به پیشتازان خود اعتماد نمی کردند”.  

دکتر مصدق خدمات بزرگی به جنبش رهائی بخش مردم ایران کرد وجزو شخصیت های مهم تاریخ ایران بشمار میآید.

ولی نباید فراموش کنیم که او باوجود داشتن اطلاع دقیق از تحرکات کودتائی، با دیدار لویی هندرسون ( سفیر وقت آمریکا) درآن عصر وشب معمایی 27 مرداد 1332، صحنه را بگونه ای باور نکردنی به دشمن سپرد وبا اعلام حکومت نظامی مورد درخواست این سفیر کارکشته ی آمریکائی، – بجای نطق رادیویی ودعوت مردم به حضور درخیابان ها – مردم را ازخیابانها به خانه هایشان بازگردانید ودست اراذل واوباش متشکل ازطیف های گوناگون وگاه متضاد را به همراه فرماندهان وابسته ی ارتش شاهنشاهی بازکرد تا برغلبه برمردمی که توانسته بودند حماسه ی 31 تیر را بیآفرینند، مردم را دچار رعب وحشت وخمودی 25 ساله کنند تا انقلاب 1357 وغیر منطبق با تحلیل های شما ورقبای چریک تان، رژیم شاه را بابهتی بینظیر درهم کوبند وبار دیگر ثابت کنند که ” انقلاب کار توده هاست”!

من برای رعایت اختصار ، خواننده ی این متن کوتاه را به خواندن کتاب ” ایران بین دوانقلاب “- که مسلما بعضی از ایده های مطرح شده درآنرا قبول ندارم- دعوت میکنم!

درمیان تیرباران شدگان ومحبوسین بلند مدت این کودتای آمریکائی- انگلیسی – که هم اکنون به دوستان ومنبع آمال باند رجوی تبدیل شده اند- تنها نام دکتر فاطمی ازجبهه ی ملی- که ازمدت ها قبل روش آنرا هم قبول نداشت-  بچشم میخورد ومی درخشد وبقیه البته از هر جریان وگروهی هم که باشند، لا اقل ازیاران هم حزبی وتشکیلاتی دکتر مصدق نبودند!!!

درضمن – وهمانطور که درکتاب مورد تاکید من آمده است – دلایل اقتصادی وبحران مشروعیتی که برشاه عارض شد وکار را به انقلاب بزرگ قرن بیستم کشانید.

و صد البته خون این عاشقان وطن ودلدادگان صدیق و ساده اندیش (پارتیزان های حرفه ای کم تعداد) نبود که  که مردم را به خیابانها کشاند ومسیر انقلاب را اینگونه رقم زد!!

حمید  تبریزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان

پاسخ محمد حسین سبحانی به تهدیدات خشونت طلبانه مسعود رجوی در نوار صوتی ۱۱ آبان ایران قلم، بیست و نهم نوامبر ۲۰۱۴:… رجوی با ایجاد رعب و وحشت و وصیت کردن قتل اعضای جداشده این پیام را به شنوندگان این پیام صوتی ، یعنی قربانیان لیبرتی ، منتقل می کند اگر به فکر جدا شدن از …

چهره دیگر داعش

چهره دیگر داعش

در نهایت به این نتیجه رسیدم که علاوه بر تحقیق هاى قبلى، باید داده هاى جدید جمع کنم، بلکه بفهمم در ذهن کسانى که جنگ روانى دولت اسلامى را سازمان مى دهند چه مى گذرد. باید خودم را در دنیاشان غرق مى کردم که بفهمم مخاطب این فیلم ها کیست، و از نگاه داعش به خود چه …

محمد حسین سبحانی: در باره قلم ـ بمناسبت حک شدن سایت ایران قلم

محمد حسین سبحانی: در باره قلم ـ بمناسبت حک شدن سایت ایران قلم

مطلب زیر در سال 2006 به مناسبت آغاز بکار سایت ایران قلم نوشته شده بود. انتشار مجدد این مطلب به مناسبت هک شدن سایت ایران قلم توسط فرقه رجوی و راه اندازی مجدد آن می باشد. محمد حسین سبحانی 05.09.2015 “سلاح” آتش می گشاید و خون را جاری می کند و بطور درون جوش، “فرهنگ خشونت و جنگ” …

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

محمد حسین سبحانی:چرا مجاهدین خلق، در تشکیلات خود شریعتی زدایی کردند؟

همانطور که در بالا اشاره کردم مسعود رجوی روی شخصیت و اندیشه دکتر علی شریعتی بسیار حساس و از رشد تفکر او در سازمان مجاهدین هراس داشت، هر چند که به دلیل محبوبیت فراوان دکتر علی شریعتی، آن را نه خود و نه رسانه های تبلیغاتی مجاهدین علنی نمی کنند. بسیاری، از جمله نگارنده، عقیده دارند که ریشه این …

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند

فرقه تروریستی رجوی هم عملیات تروریستی در کشور فرانسه را محکوم می کند علی جهانی 18.01.2015 چند روز پیش داشتم وقایع اخیر پاریس را در مورد حمله تروریستی نگاه می کردم خبر محکوم کردن این حمله تروریستی توسط مریم رجوی نظرم را جلب کرد و برای من خیلی عجیب بود که ایشان این حمله تروریستی را با چه رویی محکوم می …

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت “

کنکاشی در مورد ” شورای ملی مقاومت ” فیلم و متن کامل مصاحبه تلویزیونی محمد حسین سبحانی با دکتر ابوالحسن بنی صدر 06.11.2010 ایران قلم گفته می شود که برای برون‌رفت از هر تضادی باید به “شورا” متوسل شد، زیرا “شورا” جوهر دموکراسی است . اما جامعه ایرانی با این پرسش مواجه است که پس چرابعضی از شوراها …

مجاهدین خلق در عراق، یک معمای سیاسی

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND)

گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی (RAND) (گزارش کامل بعلاوه پیوست ها) انستیتوی تحقیقات دفاعی ملی RAND این سند به عنوان یک مدرک عمومی مؤسسه RAND در سایت www.rand.org در اختیار عموم قرار داده شده است. مؤسسه RAND یک سازمان تحقیقاتی غیر انتفاعی است که تحلیل های عملی و راه حل های مؤثر در برابر چالش هایی که جامعه و بخش خصوصی در سراسر …

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم

سود و زیان تروریسم پس از این که تروریستها زمینهای خود در افغانستان و سوریه و عراق را به دلخواه شخم زدند، در مرحله بعد، قرار شد به منافع غرب و جایی که غربیها ضربه پذیرند، حمله ور شوند و زمین بازی و یا میدان جنگ را خود انتخاب کنند. پس از حادثه تروریستی پاریس، موجی از ناآرامی و ترس از خشونت …

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی مونا (آذر) حسین نژاد زینبم خواهر قشنگم! وقتی نامه ات به کمیساریا، منتشر شد و دیدم، برای ساعتی سراغ متن نامه ات نرفتم و تنها خیره شدم به عکست و دست خطتت، عکست رو نوازش کردم وصورت ماهت رو بوسیدم و غرق شدم تو عمق نگاهت و چشمات. مثل خیلی از خواهرهای دیگر …

در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند

نامه ای دیگر به خواهرم زینب در زندان لیبرتی

نامه سرگشاده آن خدابنده (سینگلتون) در بریتانیا به رئیس جمهور فرانسه فرانسواز اولاند در جوامع دموکراتیک ما از تروریستها تقاضا نمی کنیم که ما را نکشند بلکه ما از رهبران منتخب انتظار داریم که جلوی چنین وقایعی را بگیرند آن خدابنده ( سینگلتون ) 10.01.2015 www.iran-interlink.org لینک به متن انگلیسی آقای رئیس جمهور عزیز آزادی بیان در سراسر اروپا مورد تهدید جدی قرار گرفته است. شما و …

 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید