میرباقر صداقی:ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی

0
1139

ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی 

میر باقر صداقی، ایران ستارگان، پنجم می ۲۰۱۶:… در خاطرات بسیاری از دوستانم در تشکیلات مجاهدین یک وجه مشترکی بود وقتی از هر کدام میپرسیدی چرا به مجاهدین پیوستی هر کدام از خاطره شهید یا شهیدانی یاد میکردند چیزیکه در همه صحبتها گم بود مسعود رجوی بود ,راستی میدانید بخواهی نخواهی شهید و شهدا مرز سرخهای ذهنی بسیاری را برای انسان ترسیم میکند این مرز سرخها همان دیوار قطور ضعف برای … 

لینک به منبع

ما اعضا موشهای آزمایشگاهی شستشوی مغزی مسعود رجوی

 میر باقر صداقی در خاطرات بسیاری از دوستانم در تشکیلات مجاهدین یک وجه مشترکی بود وقتی از هر کدام میپرسیدی چرا به مجاهدین پیوستی هر کدام از خاطره شهید یا شهیدانی یاد میکردند چیزیکه در همه صحبتها گم بود مسعود رجوی بود ,راستی میدانید بخواهی نخواهی شهید و شهدا مرز سرخهای ذهنی بسیاری را برای انسان ترسیم میکند این مرز سرخها همان دیوار قطور ضعف برای انتخاب غلط است البته کم تجربگی اجتماعی بر ضریب تصاعدی این ضعف کمک کرد و نگذاشت من و ما ذهنمان را روی رجوی باز کنیم و از خود بپرسیم مسعود رجوی کیست و در کجای مبارزه قرار دارد آیا از همکاری با ساواک و برادر یک ساواکی فدا و صداقت را میتوان تصور کرد گرچه خانواده معزّی, خانواده شهیدی از کوچه ما با شهدای همچون محمد معزّی , زهرا معزّی, علی معزّی, اشرف معزّی , حسن معزّی و حسن روشن گوهران بی بدلیلی بودند و هستند اما هیچوقت هیچکس نگفت حیف به این خونها که به اسم رجوی تمام شد. متاسفانه رجوی از خون این گوهران بی بدلیل پله اعتماد ساخت و متاسفانه ما نمیدانستیم جلب اعتماد از طریق خونهای ریخته شده اصلیترین قدم مسعود رجوی برای فریب و شستشوی مغزی ما اعضا هست . مثل یک جوک ساده ما مجاهدین رفته بودیم برای فدا و صداقت بی پایان ما مجاهد خلقیم ما باید یک گرمه مجاهدی را بدهیم ما باید آنچه در پشت سر پنهان کردیم (خانه و خانواده) را بدهیم وما مجاهدین باید صلیب های خود را بردوش گرفته و به هرچه زندگی هست تف کنیم گویند صدیقین در بهشت همردیف پیامران هستند پس ما مجاهدین باید بین المر خود یعنی خواستگاه تمامی عواطفمان را پیش کش مسعود رجوی کنیم تا مثل حبیب الله (عشق خدا) محمد مصطفی اما برعکس عشقمان مسعود رجوی باشد. باید بین ما و او هیچ فاصله ای و حائلی نباشد وما اعضا با دادن گناهایمان و دیدن گناهانمان در آینه مریم جزو صدیقین درگه مسعود رجوی میشدیم بله شهید و شهیدان همراه با نام مجاهد خلق و فدا وصداقت همان ساختارهای بودند که رجوی جلب اعتمادش را بر روی آن بنا نهاد و با آن ساختارها ما اعضا را متقاعد کرد تا به درخواستهای نامعقول تن دهیم در حالیکه هر کدام از ما اعضا زندانی تشکیلات فرقه رجوی بودیم نقش زندانبان تشکیلات را هم بازی میکردم هر روز در نشستهای عملیات جاری و تفتیش عقاید خود ودیگران را مجبور میکردم مته روی خشخاش گذاشته تا خط خطوط مسعود رجوی را ساری و جاری کنیم ما برای رجوی غیر ممکن ها را ممکن کردیم مثلا جلوی چشممان سازمان نوح مجدّم را سر به نیست کرد همه در تناقض سعی کردیم وجود نوح را فراموش کنیم روزی فرمان و خودّام جلوی چشم ما خودسوزی کردندو مردند ما سعی کردیم خودسوزی آنها را به ضعف مبارزاتی آنها ربط دهیم وقتی هم امیر یونس جرات کرد و در گزارش روزانه خواند ما موشهای آزمایشگاهی سازمان هستیم همه او را به سخره گرفتیم که عقلش کار نمیکند در حالیکه عاقلترین ما بود .

مسعود رجوی بصورت زیرکانه میگفت جائی که قرآن ناطق یعنی من هستم چه نیازی به کتاب خواندن شما هست و تیز تر از او خواهر نسرین( مهوش سپهری هند جگر خوار) تشکیلات میگفت ما نیاز به دانشجو و لیسانس و دیپلمه نداریم ما نیاز به کسی داریم که اما و اگر نمیکنه ما به کسی نیاز داریم که خط پیش میبر بدون سئوال و جواب اما از حق نگذریم مسعود بیش از همه کتاب میخواند این در داستانها و تجربیات که از میتینگهای انتقادی انقلاب چین و ویتنام و گروهای کمونیستی قرآن و غیره تعریف میکرد پیدا بود حتی مسعود رجوی توسط روحانی جلال گنجه ای روایت و حدیث هم جعل میکرد و میگفت در زمان پیامبر, پیامبر برای خواص متینگ انتقادی میگذاشت آنها بخاطر اینکه فشار انتقادات را تحمل کنند در گرمای سوزان عربستان آنهم در زمان ظهر سنگ به شکم میبستند تا از درد این سنگهای داغ بسته شده به شکم درد انتقاد را فراموش کنند بله رجوی در این سالیان بصورت خیلی زیرکانه و روانشناختی و با برنامه ریزی دقیق وبا سیاست متاسفانه اراده تمامی نفرات قرارگاه اشرف سابق را در دست گرفت و آنها را به مردگان متحرک و برده تبدیل کرد بردگانی که به بردگی خود میبالند .

Brain washing

در آن سالهای شوم در تشکیلات, رجوی به ما میآموخت که او بالاترین ارزش در روی زمین است و اگر همه ما بخاطر او تکه تکه شدیم ملامتی نیست او جادوگر قهار در شناخت طبیعت و ذات فرد بود او با ایجاد روابط احساسی کاذب استدلالات خود را در قالب انتقاد و خشونت به همه تحمیل میکرد با همه نارضایتی وقتی پای صحبت او میرسید وپیش برد خط او اعضا افسار پاره میکردند وبیچاره فرمانده فتح الله (مهدی افتخاری ) در سال هشتاد یک گناه بیشتر نداشت او میگفت انقلاب مریم و انقلاب ایدئولوژیک را قبول ندارم بدون آن هم میتوان مبارزه کرد و مبارز ماند اما رجوی مگیفت تو روی حرف من حرف داری رجوی حتی سعی نمیکرد این تکبر را مخفی کند در ادامه او به فرمانده فتح الله گفت حال تحیلیل غلط داری که آمریکا به عراق حمله خواهد کرد و از ترس خودت را به دیوانگی زدی و به اندازه مسئولیت ات بار برنمیداری به این گناه فرمانده فتح الله زیر تف و شعار برو گم شو طعمه سه هزار نفر از رزمندگان بود از نفرات قدیمی با سابقه ۳۰ سال تا نفرات جدید با مشت و لگد به فرمانده فتح الله حمله میکردند . به رویش تف میکردند و میگفتند برو گم شو طعمه رجوی آن بالا روی سن مثل جادوگران قهقه سر میداد واز له شدن فرمانده فتح الله زیر دست وپا کیف میکرد. اما بعدا دیدیم تحلیل فرمانده فتح الله درست بود و آمریکا به عراق حمله کرد و صدام حسین سرنگون شد اما طبق معمول هیچ یک از اعضای نگونبخت نپرسیدن آقا تو که میگفتی آمریکا به عراق حمله نمیکنه پس چی شد مسعود رجوی در حین صحبت کردن روی حرفهای خودتسلط کامل داشت این به آن دلیل نبود که حرفهایش بی عیب و نقص است این بخاطر این بود که میدانست مخاطبش یعنی رزمنده گان موشهای آزمایشگاهی بیش نیستند و هر چه او اراده کند همان است و آنها مجبور هستند مثل زنبور حرفهایش را وز وز کنند حتی مسعود رجوی در صحبت کردن سعی نمیکرد نقطه نظرات مشابهی با اعضای نگونبخت و شستشوی مغزی شده داشته باشد بلکه او در صحبتهایش سعی میکرد جمع خودش را با او سازگار کند او خود را امام زمان و معصوم میدانست هیچوقت نیاز نمیدید با درد دیگران احساس همدردی کند حتی نیاز نبود مسعود به دیگران گوش فرا دهد مهم این بود که همه به او گوش کنند مسعود به موشهای آزمایشگاهی یاد داده بود او نقطه پایان اعتماد است همه باید او را راضی کرده حتی اگر فرمالیستی هم شده باید چاپلوسی و تملق او را کرد مسعود نیاز داشت همه او را تحسین وبه او افتخارکنند بسیاری وقت ها وقتی در متینگی مسعود رجوی کسی را به اسم صدا میکرد مخاطب جا خشک میکرد که خدایا چطور و از کجا در آن جمعیت چند هزار نفره برادر مسعود رجوی او را به اسم صدا کرده است در حالیکه همه ما میدانستیم مسعود همیشه جلویش یک مانیتور هست و فرمانده شورای رهبری هر شخص به محض اینکه کسی پشت میکرفون قرار میگرفت مشخصات او را برای رهبری تایپ میکنند اما همیشه مسعود وانمود میکرد که علم غیب دارد یا حس ششم به کمک او میاید رهبر عقیدتی در مجاهدین مترادف مرجع تقلید هست همه باید به رهبر عقیدتی ایمان بیاورند در قاموس رجوی ایمان به باوری گفته میشد که به ندیده ها باید باور کرد اگر چیزی دیده شود و به او باور کنی دیگر ایمان نیست او در حرافی و سخنوری استاد بود خیلی بچه ها در متینگهای او میگفتند که او الان نعشه کرده تا صبح یکضرب حرف خواهد زد خودخواهی در تمامی وجود مسعود رجوی موج میزد اما نگونبختها گرفتار در تشکیلات مجبور بودند او را مثل بت بپرستند به نکرده ها و ندیده های او باور و ایمان داشته باشند .

میر باقر صداقی چهار می دوهزارو شانزده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آرشیو موضوع : انجمن های مدافع حقوق بشر

علی جهانی:روز معلم و نگاهی به سوءاستفاده های فرقه رجوی از مناسبت ها

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

روز معلم و نگاهی به سوءاستفاده های فرقه رجوی از مناسبت ها علی جهانی، وبلاگ آیینه، دوم می ۲۰۱۶:… اصولا فرقه رجوی و بطور خاص رهبری این فرقه تروریستی سعی می کند که با عوامفریبی و شیادی خاص خودش برای مصرف داخلی و مشغول کردن نیروهای سازمان به شیوه های گوناگون متوسل شود . که از …

مهدی خوشحال: تکلیف صفحات بعد از ۲۸ چه می شود؟!

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

تکلیف صفحات بعد از ۲۸ چه می شود؟!   یادم است که یکی از سران ترور در عراق به نام ابراهیم ذاکری که تا پای مرگ از تنفر و کشتار مردم بی گناه خجل و شرمنده نشد، بلکه از خونریزی و شکنجه و مرگ در هر سو انگیزه می گرفت و لذت می برد، با افتخار …

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

ببینید خود مسعودرجوی اومد توی یکی ازصحبت هاش برگشت و گفت : که یکجا مرزسرخ ماست یکجا، ببین کل اشرف را ول کرد یکجا را ، گفت مرکز فرماندهی مرزسرخه، یعنی اگر حمله …

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از لیبرتی به آلبانی و نروژ

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

انتقال ۲۵ نفر از اعضای فرقه رجوی از کمپ لیبرتی به آلبانی و نروژ (اسامی) ندای حقیقت، بیست و ششم آوریل ۲۰۱۶:…  اسامی نفرات منتقل شده بشرح زیر می باشد: ۱٫ کبری حسن وند ۲٫ مهین حری (پور صدیق) ۳٫ زینت مجیدی ۴٫ محمد علی مهاجری ۵٫ داریوش نصر قجر ۶٫ احمد هوشی ۷٫ طاهر اقبال ۸٫ کامیار ایزدپناه (آزادی ) ۹٫ محمد میرغفوری ۱۰٫ …

احسان بیدی: ایستادگی ما و پاسخی به جیغ های بنفش مسعودرجوی

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

مسعودرجوی این را خوب توگوشهایت فروکن .من احسان بیدی هستم و درس ایستادگی و مقاومت را خوب می دانم  واین توهستی که جلوی من به زانو درامدی. من همچنان درالبانیا درتیرانا هستم و …

جهانی: روز جهانی کارگر و نگاهی به اراجیف عباس داوری

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

در پایان در آستانه روز جهانی کارگر ضمن تبریک به همه کارگران و زحمتکشان ایران و جهان ؛ باید به سران فرقه رجوی و بطور خاص عباس داوری جنایتکار یادآوری کنم که مردم ایران و بطور خاص کارگران و زحمتکشان ایران نه تنها هیچ ارزشی برای اراجیف شما و فرا خوان های پوشالی  سازمان فرقه گرا و …

میلاد آریایی:اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ -زمانی برای شکست . زمانی برای سکوت

مصاحبه سبحانی با سیاوش رستار ـ آیا مسعود رجوی در داخل  قلعه اشرف بود؟ قسمت ۵

خوب این داستان و این گام هایی که بسوی وابستگی طی شد تمامی نداشت و هنوز هم ادامه دارد ولی دوست داشتم نقطه آغاز سلسله شکست های مجاهدین را که دوستانی شاید به خطا فکر میکنند تنها رفتن به عراق بود را بگونه ای دیگر بخوانم و نگاه خودم را  مطرح کنم …

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

رجوی و باندش در صدد هستند که کمپ تیرانا را جایگزین کمپ اشرف بکنند و در این رابطه مستمراً با مقامات کشور آلبانی در حال ملاقات و مهمانی دادن و هدیه دادن هستند و با مدره نمایی می خواهند دولتمردان کشور آلبانی را متقاعد سازند که با اهداف سازمان در رابطه با طرح جایگزینی اشرف با کمپ …

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی

علی جهانی: چرا فرقه رجوی از جدا شدگان در کمپ تیرانا ـ آلبانی می ترسد؟

نامه سرگشاده ۷۱ نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق در اروپا و آمریکای شمالی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگی  فریاد آزادی، نوزدهم آوریل ۲۰۱۶:… جناب آقای فیلیپ گراندی رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل : اقای مسعود رجوی اخیر ا در پیام رادیویی ، به اعضای تشکیلات دستور داده است که همه اعضای جدا …

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

کم‌کاری جامعه روشنفکری ایران درباره مسئله مهاجران

این زمینه‌ها چقدر می‌تواند در وقوع جنایت علیه مهاجران موثر باشد؟ سعید پیوندی معتقد است در این مورد ما نه تنها با سکوت دولتی و رسمی مواجه هستیم بلکه نیروهای زنده جامعه ایران، روشنفکران و رسانه​ها نیز در این مورد کوتاهی کرده‌اند. او می‌گوید: «این گروه‌ها می‌بایست در طی ۳۰ـ ۲۰ سال گذشته و با افزایش حضور افغان​ها از یکطرف …

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید